× بستن تبلیغات
نوامبر
25
2017

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 111 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 44

مبانی نظری و پیشینه مدیریت استرس و عملکرد تحصیلی دانشجویان

فروشنده فایل

کد کاربری 14636

بصورت فایل ورد

همراه با منابع

2-1 مقدمه :………………………………………………………………………………………15

2-2 گستره نظری مسأله مورد پژوهش :…………………………………………………15

2- 2-1 مفهوم استرس :………………………………………………………………….15

2-2-2 مراحل ایجاد استرس و چگونگی تأثیر آن :………………………………………..16

2-2-3 آسیب پذیری در مقابل استرس :………………………………………………….17

2-2-4 استرس از دیدگاه نظریات :………………………………………………………………18

2-2-5 مراحل پاسخ به استرس از دیدگاه هانس سلیه :…………………………………19

2-2-5-1 مرحله اول- اعلام خطر :………………………………………………………20

2-2-5-2 مرحله دوم- مقاومت :………………………………………………………….20

2-2-5-3 مرحله سوم- فرسودگی :……………………………………………………..20

2-2-6 ارزیابی استرس، راهبردهای رویارویی و سازگاری روان شناختی :……..20

2-2-6-1 ارزیابی استرس :……………………………………………………..22

2-2-6-1-1 ارزیابی اولیه :…………………………………………………….22

2-2-6-1-2 ارزیابی ثانویه :…………………………………………………..23

2-2-6-2 رویارویی با تهدید :………………………………………………………….24

2-2-7 مقابله با استرس :………………………………………………………………….25

2-2-7-1 مقابله ی مسأله محور :………………………………………………..25

2-2-7-2 مقابله ی هیجان محور :………………………………………………….25

2-2-8 مهارت های مقابله با استرس در مدل جرابک :………………………………..26

2-2-8-1 مهارت های معطوف به حل مسأله :…………………………………….27

2-2-8-2 مهارت های هیجانی :…………………………………………………………27

2-2-9 راه های مقابله با استرس :………………………………………………………27

2-2-9-1 مهارت های رفتاری :………………………………………………………28

2-2-9-1-1 سلامتی و توانایی :…………………………………………………28

2-2-9-1-2 تعامل های اجتماعی مثبت :………………………………………..29

2-2-9-1-3 مدیریت زمان :……………………………………………………………29

2-2-9-1-4 روش تنفسی :…………………………………………………………29

2-2-9-2 مهارت های شناختی :………………………………………………………30

2-2-9-2-1 افکار مثبت :……………………………………………………………..30

2-2-9-2-2 توانایی حل مسأله :…………………………………………………..30

2-2-9-2-3 منبع کنترل :…………………………………………………………..30

2-2-9-2-4 کمک حرفه ای :…………………………………………………………31

2-2-9-3 منابع اجتماع :…………………………………………………………………31

2-2-9-3-1 حمایت اجتماعی :………………………………………………….31

2-2-9-3-2 امکانات مالی : …………………………………………………………31

2-2-10 استرس و راهبردهای مقابله با آن :……………………………………………32

2-2-2 عملکرد تحصیلی :………………………………………………………………………34

2-2-2-1 مفهوم عملکرد تحصیلی :…………………………………………………………34

2-2-2-2 عوامل مؤثر در عملکرد تحصیلی :………………………………………….36

2-2-2-2-1 عوامل فردی :……………………………………………………………..36

2-2-2-2-2 عوامل خانوادگی و اجتماعی :………………………………………36

2-2-2-2-3 عوامل آموزشگاهی :…………………………………………………….36

2-2-2-2-4 جنس :………………………………………………………………36

2-2-2-3 مفهوم پیشرفت یا موفقیت تحصیلی :…………………………………………..37

2-2-2-4 عوامل مؤثر بر پیشرفت و افت تحصیلی :………………………………39

2-2-2-5 عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان :…………………………39

2-3 بررسی پیشینه مطالعاتی :……………………………………………………………41

2-3-1 پژوهش های انجام شده در خارج کشور :…………………………………41

2-3-2 پژوهش های انجام شده در ایران :…………………………………………..43

درباره نویسنده:

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات