× بستن تبلیغات
نوامبر
15
2017

تحقیق و مقاله ای در مورد تاثیر کود های شیمیایی بر خاک

تحقیق و مقاله ای در مورد تاثیر کود های شیمیایی بر خاکپیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان
لینک منبع و پست :

تحقیق و مقاله ای در مورد تاثیر کود های شیمیایی بر خاک


http://lono.filebooker.com/product-31759-تحقيق-و-مقاله-اي-در-مورد-تاثير-کود-هاي-شيميايي-بر.aspx

ضررهاي كودهاي شيميايي
https://www.tebyan.net/weblog/tallebi/post.aspx?PostID=76389‎Cached26 فوریه 2007 … امروزه هشدارهای جهانی در مورد استفاده از مواد شیمیایی و خطرها و مشکلاتی که آنها … این
معضل چنان گریبانگیر انسان شده است که اگر برای آن چاره ای اندیشیده … کودهای
شیمیایی و تاثیرات بسیار مخرب آنها بر روی محصولات، محیط زیست و … روز زمین
پاک عنوان شد: استفاده بی رویه از کودهای شیمیایی خاک را آلوده می کند4- …
بررسی مشکلات و معضلات کودهای شیمیایی – بهترین مقالات کشاورزی
www.article.fspmarket.com/بررسی-مشکلات-و-معضلات-کودهاي-شیمیایی/‎Cached
Similarاستفاده بی رویه از کودهای شیمیایی خاک را آلوده می کند; در زمینه استفاده از کودهای …
مس و منگنز خواهد شد که بر روی سلامت گیاهان ، جانوران و انسان تاثیر خواهند گذاشت . …
بین کود شیمیایی در دسترس و کودشیمیایی مورد نیاز، ضعف تحقیق درکاربرد کود .
… جاذب الرطوبه ای بودن، کلوخه ای شدن، خطر انفجار، (به هنگام انبار، نیترات آمونیم …
بررسی اثرات کودهای شیمیایی بر منابع آب زیرزمینی روستاهای …
jsde.srbiau.ac.ir/?_action=articleInfo&article=8888‎Cachedنتایج نشان می دهد غلظت های نیترات، فسفات و پتاسیم آب چاههای مورد مطالعه به
ترتیب در محدوده … در تحقیقی در سال 1367 وضعیت آلودگی آبهای زیرزمینی شهر
بابل به یون … در تحقیق دیگری، اثرات آلایندگی مصرف کودهای شیمیایی بر منابع
خاک و آب در …
[DOC] چکیده
www.iau-saveh.ac.ir/…/120_2011-07-20_06.56.55_کاربرد%20کودهای%20میکروبی%20در%20کشاورزی%20پایدار44….‎Cached
Similarکودهای میکروبی و میکروارگانیسم های خاک نقش مهمی در کنترل بیماری های گیاه، … های
زنده ای تشکیل شده اند که می توانند به عنوان مکمل کودهای شیمیایی با اجزای … این
مقاله در مورد توسعه و کودهای میکروبی و تقسیم بندی انواع کودهای میکروبی بحث
کرده است. …. در ضمن تحقیقات نشان داده که در اکثر موارد بین قارچ های میکوریزا و
باکتری …
مقاله اثر کودهای شیمیایی، آلی و تلفیق آنها بر عملکرد گیاه هندوانه
https://www.civilica.com/Paper-NSASD02-NSASD02_106=اثر-کودهای-شیمیایی،-آلی-و-تلفیق-آنها-بر-عملکرد-گیاه-هندوانه.html‎Cachedمنابع ارزان قیمت کود های آلی مثل کمپوست امروزه در کشاورزی بسیار مورد توجه قرار …
این تحقیق با هدف بررسی اثرات کودهای شیمیایی، دامی و کمپوست بر عملکرد …
نتایج آزمایش نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر اسیدیته خاک و طول بوته معنی دار
نیست. … ارائه ی روشی جهت تعیین نقاط حادثه خیز جاده ای با استفاده از سیستم
اطلاعات …
مقاله اثرات نامطلوب عناصر مضر موجود در کودهای شیمیایی بر روی …
https://www.civilica.com/Paper-FERTILIZER01-FERTILIZER01_070=اثرات-نامطلوب-عناصر-مضر-موجود-در-کودهای-شیمیایی-بر-روی-محصولات…‎Cached Rating: 3 – 1 vote
در نیمه دوم قرن بیستم توسعه مصرف کودهای شیمیایی موجب افزایش عملکرد … رهام
محتشمی – محققین مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد …
رفتن تعادل متوازن عناصر ضروری در خاک، اختلال در حلالیت و جذب عناصر غذایی، …
بعضی از عناصر همراه کود در حالی که به مقدارمحدود در تغذیه انسان، گیاه و حیوان مورد
نیاز …
[PDF] اثر شرایط رطوبتی خاک و کودهای آلی و شیمیایی بر ویژگیهای رشد و …
ejgcst.iut.ac.ir/article-1-387-fa.pdf‎Cached
Similarﺍﺛﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ. ﺭﻃﻮﺑﺘﻲ. ﺧﺎﻙ. ﻭ. ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ ﺁﻟﻲ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ. ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎﻱ ﺭﺷﺪ ﻭ ﻛﺎﺭﺁﻳﻲ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ. ﺑﺮﻧﺞ ﺩﺭ ﻳﻚ
ﺧﺎﻙ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ …. ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺍﺛﺮ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺁﺏ ﺧﺎﻙ. ، ﻟﺠﻦ ﻓﺎﺿﻼﺏ. ﻭ ﻛﻮﺩﻫﺎﻱ … ﺟﺪﻭﻝ .۱. ﺑﺮﺧﻲ
ﻭﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎﻱ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻭ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎﻙ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ. ﺍﻱ. ﻛﻼﺱ ﺑﺎﻓﺖ. ﺷﻦ. %)(. ﺭﺱ. %)(. ﺁﻫﻚ
.
[PDF] ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮب در ﺧﺎك آﻟﻮده زﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﻜﻞ اﺛﺮ
https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/download/22872/5121‎Cached
Similarﻫﺎي ﺧﺎك دارد . اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ زﻣﺎن ﺑﺮ ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺨﺶ. ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮب در ﺧﺎك اﻧﺠﺎم. ﮔﺮدﻳﺪ ….
درﺻﺪ ﻛﻮد. ﮔﺎوي و. 3. ﺗﻜﺮار ﺑﻮدﻧﺪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺎك ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻣﺰرﻋـﻪ ﺳـﺪ ﺳﻴﺴـﺘﺎن. ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﻌﺪ. از. ﻫﻮا. ﺧﺸﻚ
…. و ﺧﺎك. ﻫ. ﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ﺳﺮب ﺗﻴﻤﺎر ﺷﺪه ﺑﺎ. ﻛﻮد. ﮔﺎوي، در ﺑﺎزه. ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﺒﺮده، ﻧﺸﺎن داد ﻛـﻪ ﺑـﻪ. ﻃـﻮر.
SID.ir | تاثير كودهاي آلي (كمپوست زباله شهري، كود گاوي) و شيميايي …
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?id=47587‎Cachedعنوان مقاله: تاثير كودهاي آلي (كمپوست زباله شهري، كود گاوي) و شيميايي بر برخي …
در آزمايش گلخانه اي نقش كودهاي آلي و شيميايي برخصوصيات فيزيكي خاك پس از
برداشت گياه … در اين تحقيق اثرات مثبت كودهاي آلي در مقايسه با كودهاي شيميايي
بر …
کودهای شیمیایی – شرکت بشری امین
boshraamin.com/2016/04/10/کودهای-شیمیایی/‎Cached10 آوريل 2016 … مقالات · تماس با ما … این تفاوتها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کوددهی و اثر بخشی
کودها تاثیر … معمولاً تا کود فسفره ای که به خاک داده می شود در سال اول بصورت قابل
جذب گیاه … اغلب کودهای پتاسیم در آب محلول هستند و نحوه اضافه آنها به خاک نقش
زیادی …… تحقیقات متعدد نشان می دهد که فسفر ، ازت، پتاسیم ، روی ، مس …
موضوع مقاله کود های شیمیایی – مقاله و تحقیق
www.havasi.blogfa.com/post-254.aspx‎Cached
Similarبنابراين، در اكثر ازمايش ها تاثير كودهاي دامي در افزايش عملكرد محصول همان سال،
مخصوصا … در تحقيقات ميشل و انتري ، همبستگي مثبت معني داري بين درصد ماده آلي
و خاك و … به صورت كودهاي سنتزي شيميايي با هدف افزايش توليد محصولات كشاورزي،
مورد …. اختصاص به شيعيان ندارد؛ بلکه در ميان اهل سنّت نيز عقيده اي پذيرفته شده
است.
[PDF] اﯾﺮان ﺎت ﮐﺎرﺑﺮد ﮐﻮدﻫﺎي داﻣﯽ دراراﺿﯽ ﮐﺸﺎورزي ﻣﺮوري ﺑﺮ ﺗﺤﻘ – مدیریت اراضی
lmj.areo.ir/article_100076_f98b8e6e1d6e0b03e5e30a63c9dd3ade.pdf‎Cached
Similarﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺑﺎ رواج ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ، ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺼﺮف و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﺮﯾﻊ آﻧﻬﺎ، ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎي داﻣﯽ ﮐﻤﺮﻧﮓ … ﺑﺨﺶ
ﻋﻤﺪه اي از ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮ روي … ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﯾﯽ از ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻮد داﻣﯽ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ
ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧﺎك از اوﻟﻮﯾﺖ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، اﻣﺎ … ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﻮﻻت داﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻮد داﻣﯽ
ﻣﻮرد.
مروری بر تحقیقات کاربرد کودهای دامی دراراضی کشاورزی ایران
lmj.areo.ir/article_100076_0.html‎Cached
Similarبه تدریج با رواج کودهای شیمیایی، سهولت مصرف و تاثیرات سریع آنها، مصرف کودهای
دامی کمرنگتر گردید. … در این پژوهش مطالعات انجام شده داخلی در ارتباط با اثرات
کودهای دامی در حاصلخیزی خاک مورد بررسی قرار گرفت. بخش عمده ای از تحقیقات
گذشته بر روی اثرات کودهای دامی بر عملکرد محصولات مختلف و … نوع مقاله: علمی
ترویجی.
تحقیق و پژوهش – انواع کودهای شیمیایی – بلاگفا
science650.blogfa.com/post/1‎Cached
Similarدرباره ی انواع کودهای شیمیایی که کشاورزان به خاک اضافه می کنند، اطلاعاتی جمع آوری
… این تفاوتها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کوددهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار
مهمی دارند. … شرایط خاک نیز می تواند عامل تعیین کننده ای برای انتخاب کود باشد.
بزرگترین وبلاگ مقاله کشاورزی ایران – مقالات ، مقاله و تحقیق کود ها …
www.ake.blogfa.com/page/kod.aspx‎Cached
Similarمقالات و تحقیق کود ها مورد نیاز کود دامی ، کود شیمیایی ، عناصر خاک اثر … اثر كادميم
اضافه شده و زمان خواباندن بر شكل هاي شيميايي كادميم ، رشد و تركيب شيميايي …
شوري و کم آبي يرجوانه‌زني بذر و رشد اولية گياهچه‌هاي ارزن مرواريدي و سورگوم علوفه ا‌ي
کود زیستی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/کود_زیستی‎Cached
Similarکودهای زیستی مواد نگه‌دارندهٔ میکروارگانیزم‌های سودمند خاک می‌باشند. … در دهه‌های گذشته
بدلیل مصرف کودهای شیمیایی اثرات زیست محیطی متعددی از جمله انواع آلودگی‌های …
[PDF] بررسی تاثیر کود بیولوژیک نیتروکسین بر رشد و … – ResearchGate
https://www.researchgate.net/…/Effect-of-spraying-fertilizers-and-growth-regulators-on-pre-harvest-fruit-drop-of-Thompson-Navel-orange.pdf
ارهای مورد نظر شامل استفاده از. کود. های. بیولوژیك. نیتروکسین. و شیمیایی اوره
بصورت: شاهد ). 111. % … های خاک در ریزوسفر شناخته شده. اند، که می … ضرورت دارد.
در تحقیقی بر روی سه رقم کنجد با کاربرد کود سوپرنیتروکسین افزایش
خصوصیات ر.
اثر روش‌های مختلف حاصلخیزی خاک (شیمیایی، آلی و تلفیقی) بر …
ejcp.gau.ac.ir/article_97_12.html‎Cached
Similarنتایج نشان داد تاثیر کودهای آلی بر افزایش عملکرد شلغم علوفه ای به مراتب
بیشتر از کودهای … اثر روش‌های مختلف حاصلخیزی خاک (شیمیایی، آلی و تلفیقی)
بر عملکرد و اجزاء عملکرد شلغم علوفه ای (Brassica rapa). مقاله … نوع مقاله: مقاله
پژوهشی … نتایج این تحقیق بیان‌گر اثر افزایشی کاربرد تلفیقی کودهای آلی و
شیمیایی بود.
[PDF] ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺮدي و ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻣﺼﺮف ﮐﻮد د – تحقیقات اقتصاد و …
https://ijaedr.ut.ac.ir/article_58030_912948d23ed5ea44f3607b13be71b9e3.pdf‎Cached15 مارس 2015 … ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ا. ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺗﺤﻘﯿﻖ را. ﮐﺸﺎورزان ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺠﺴﺘﺎن. ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮ … ﻣﺼﺮف ﮐﻮدﻫﺎ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺼﺮف ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﮐﻮدﻫﺎ، آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮐﻮدﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و آﻟﯽ،. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺮاﺣﻞ
… ﺧﺎك رخ ﻣﯽ. دﻫﺪ . Tisdale et al. (1990). ﺑﯿﺎن. داﺷﺘ. ﻨﺪ. ﮐﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﺼﺮف. ﻣﻄﻠﻮب و. ﮐﺎﻓﯽ. ﻣﻮاد ….
ﮐﻮدﻫﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻤﻮد، ﮐﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ. ﺣﺎﺿﺮ …. اي و ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ رﺗﺒﻪ. اي ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ …
[PDF] ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻠﻔﻴﻖ ﻛﻮدﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﻧﻪ،
www.jpec.ir/article_5489_833941e5dde7910f4bba38cd7435e5a2.pdf‎Cachedﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ و زﻳﺴﺘﻲ و ﺑﺮﻫﻤﻜﻨﺶ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳ …. اي ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ. ﺑﺎ ﻣﻴﺰان
ﻧﻴﺘﺮوژن ﺟﺬﺑﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد آن دارد . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﺜﺒﺖ ﻛﻮدﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ در ﺗﺄﻣﻴﻦ. ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻏﺬاﻳﻲ …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﺘﺮات در ﻣﺤﺼﻮل ﺳﻴﺐ زﻣﻴﻨﻲ و ﮔﻮﺟﻪ ﻓﺮ
uoe.sinaweb.net/article_2448_f9ce603aa738b789ce1d0b6b03407e04.pdf‎Cached
Similarﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﻧﻴﺘﺮاﺗﻪ روي ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻴﺘﺮات در ﮔﻴﺎه ﺑﻮد … از ﺳﺒﺰﻳﻬﺎ، ﻣﺼﺮف
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻮدﻫﺎي. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻲ. ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺴﺎﺋﻞ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻳﺠﺎد آﻟﻮدﮔﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك، ﻣﺸﻜﻼ.
بررسی کود هاي شيميايي،آلي(ارگانيک) و زيستي(بيولوژيک) در …
shayankar.ir/blog/بررسی-کود-هاي-شيميايي-آلي-ارگانيک-و-زيس‎Cached25 آگوست 2016 … تحقیق و توسعه … خانه » مقالات علمی » دانستنی های کشاورزی » بررسی کود های …
بررسی کود های شیمیایی،آلی(ارگانیک) و زیستی(بیولوژیک) در کشاورزی … این
تفاوتها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کوددهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار …
معمولاً تا کود فسفره ای که به خاک داده می شود در سال اول بصورت قابل جذب …
موسسه تحقیقات خاک و آب
www.swri.ir/‎Cached
SimilarEnter a default description about your portal here. … تازه های خبر …. entesharat@
swri.ir لیست کتاب ها و نشریات موجود در مخزن کتاب مؤسسه تحقیقات خاک و آب.pdf …
مقاله تأثیر کمپوست کود گوسفندی بر میزان مصرف کودهای شیمیایی
sstc.semnan.mihanblog.com/post/307‎Cached
Similar7 آوريل 2011 … کلمات کلیدی : کودهای شیمیایی، کمپوست کود گوسفندی ، ذرت دانه ای … نسبی آنها در
رشد گیاه، قیمت و زمان مورد نیاز جهت اثر گذاری آنها بر خاک دارد. … بر اساس روش های
موسسه تحقیقات خاک و آب (1)، درصد کربن آلی PH,EC,CEC فسفر و …
[PDF] ﺳﻮﻳﺎ ي اي اﺛﺮ آﺑﺸﻮﻳﻲ ﻛﻮد آﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺧﺎك و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎ
escs.birjand.ac.ir/article_6_3ec2fc4e03944b0c5685e44c2b8dbeb1.pdf‎Cached9 ژانويه 2009 … ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ. اي اﺛﺮ آﺑﺸﻮﻳﻲ ﻛﻮد آﻟﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺷﻮري ﺧﺎك و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت داﻧﻪ. ي … ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت اﺳﺘﻔﺎده از
ﺑﺮﺧﻲ ﻛﻮدﻫﺎي داﻣﻲ و ﻛﻤﭙﻮﺳﺘﻬﺎ، ﺷﻮري ﺑﺎﻻ. و اﺛﺮ …. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺪﻛ. ﻲ. اﻧﺠﺎم. ﮔﺮﻓﺘﻪ. اﺳﺖ. ﺗـ،. ﺄ. ﺛﻴﺮ آﺑﺸـﻮﻳﻲ
روي. ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ اﺛﺮات ﻣﻨﻔﻲ در …. ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك ﻣﻮرد ….. اﺛﺮ ﺑﺎﻗ. ﻴ. ﻤﺎﻧﺪه.
ي. ﻛﻮد ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ ﺷﻬﺮ. ي. ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻤ. ﻲ. و ﻛ. ﻔﻴ. ﻲ. ﮔﻨﺪم . ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺸﻤ.
[PDF] 186 K
ijmapr.areeo.ac.ir/article_7683_89243b857441d4b1d741907f5dfc8987.pdf‎Cachedﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ و ﻣﻌﻄﺮ اﻳﺮان. ﺟﻠﺪ. 30. ، ﺷﻤﺎره. 3 … اﺛﺮ. ﻛﻮدﻫﺎي. آﻟﻲ. و. ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ. ﺑﺮ. ﻳو.
ﮋﮔ. ﻲ. ﻫﺎ. ي. ﻤﻴﺷ. ﺎﻴ. ﻳﻲ. ﺧﺎك. و. ﺑﺮﺧ. ﻲ. ﻋﻨﺎﺻﺮ. ﻣﻌﺪﻧﻲ. در. ﮔﻴﺎه. داروﻳﻲ. ﻫﻤﻴﺸﻪ. ﺑﻬﺎر …. ﻣﻮرد. ﻧﻴﺎز. ﮔﻴـﺎه.
ﺷﻮد. (. داوري. ﻧﮋاد. و. ﻫﻤﻜ. ﺎران،. ).1383. ﻛﻮدﻫـﺎي. آﻟـﻲ. ﺑـﻪ. وﻳـﮋه. ﻛﻤﭙﻮﺳﺖ. زﺑﺎﻟﻪ. ﺷﻬﺮي. و. داﻣﻲ. در.
نقش فناوری نانو در بهبود کارآیی مصرف عناصر غذایی کودهای شیمیایی
edu.nano.ir/paper/515‎Cachedمقدمه ای بر هایپرترمیا (گرما درمانی) در درمان سرطان (روش ها، مکانیسم ها، محدودیت ها و
نقش ….. سطح مقاله. مقالات منتخب ماهنامه نانو. نویسندگان. محمدرضا نادری. (نویسنده اول)
… کودهای شیمیایی به طور معمول از طریق محلول پاشی یا به صورت خاک کاربرد مورد …
علم نوظهور فناوری نانو در بخش کشاورزی عمدتا محدود به تحقیقات تئوری بوده است.
مقاله کودهای شیمیایی – تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی
bankmaghaleh.ir/مقاله-کودهای-شيميايی/‎Cachedواژه های کلیدی:کود شیمیایی، نشان کود، نشان توزیع اوره، کشت ارگانیک … ۲- زرین
کفش – منوچهر -/ حاصلخیزی خاک و تولید / انتشارات دانشگاه تهران / چا پ ۱۳۶۸ … بخش
سوم نیز مجموعه ای از دستورالعملهایی است که شامل تمامی اطلاعات و منابع مورد نیاز
برای … مطالب پیشنهادی: مقاله خاک و آبیاری · مقاله اثر پرداخت یارانه به کود شیمیایی
.
بررسی امکان کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژنه با استفاده از کود …
sustainagriculture.tabrizu.ac.ir/article_782.html‎Cachedدر بررسی میانگین اثر متقابل کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه مشخص …
انیسون از گیاهان دارویی بسیار مهم و معطر است که به واسطه داشتن اسانس فراوان در دانه
مورد توجه است. … کودهای شیمیایی با هدف افزایش باروری خاک و تولید محصولات
کشاورزی پایدار … در تحقیقی روی گیاه دارویی مرزنجوش مشاهده گردید که کودهای
زیستی حاوی …
بررسی کاربرد تلفیقی اعمال کودهای زیستی و شیمیایی بر روی …
plant.ijbio.ir/article_528_50.html‎Cached
Similarچکیده به منظور بررسی تأثیر کاربرد کود های زیستی و شیمیایی روی عملکرد، …
100 (P3) کیلوگرم در هکتار P2O5) بر روی گیاه دارویی رازیانه مورد بررسی قرار
گرفت. … باروری خاک به طور گسترده به کودهای شیمیایی وابسته هستند و سیر
مصرف نهاده های … در تحقیقی که به منظور بررسی تأثیر همزیستی میکوریزایی بر
روی مرکبات …
مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پایان نامه – ترویج استفاده درست از کودهای …
getproject.blogfa.com/post-664.aspx‎Cached
Similarترویج استفاده درست از کودهای شیمیایی وآلی برای افزایش تولید گندم دیم … مناسب
ترین جوابی که به این سوال می توان داد آناست که چون مقدار کود مورد نیاز گیاه به عوامل
زیادی بستگی دارد لذا کشاورزان … در زراعت دیم مقدار رطوبت خاک در جذب کود و
استفاده از آن تاثیر زیادی دارد . … در صورت کمبود شدید برگها قهوه ای شده و گیاه می
میر د .
دانلود مقاله بررسی انواع کودهای شیمیایی – مگ ایران
mag-iran.com/دانلود-مقاله-بررسی-انواع-کودهای-شیمیا.htm‎Cachedبررسی انواع کودهای شیمیاییانواع کود شیمیاییترکیب شیمیایی و درصد … این
تفاوتها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کوددهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار مهمی
دارند. … ماندگاری در محیط زیست :امیتراز در خاك داری تهویه مناسب به سرعت تجزیه می
شود . …. ویژگیهای فیزیكی و شیمیایی :مایعی قهوه ای مایل به زرد است كه بوی ملایمی
دارد و …
حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه – آشنایی با انواع کودهای شیمیایی-1
dordipour.blogfa.com/post-51.aspx‎Cached
Similarاین تفاوتها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کوددهی و اثر بخشی کودها تاثیر بسیار
مهمی دارند. … کودهای شیمیایی به دو دسته که برخی جزء عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو
المنت و برخی … شرایط خاک نیز می تواند عامل تعیین کننده ای برای انتخاب کود باشد
. … کودشیمیایی در دسترس و کودشیمیایی مورد نیاز، ضعیف تحقیق در کاربرد کود،

کود های ارگانیک و شیمیایی – ورمی کمپوست کرم خاکی
www.vermicomposting.ir/کودهای-ارگانیک-و-شیمیایی/‎Cached
Similar19 ژانويه 2014 … خانه/مقالات ورمی کمپوست / کود های ارگانیک و شیمیایی … ورمی کمپوست ، نمونه ای از
کود ارگانیک … سایر مواد ضروری و مورد نیاز برای رشد گیاه و بهبود ساختمان خاک می
باشد. … خواهد شد که‌ بر روی‌ سلامت‌ گیاهان‌، جانوران‌ و انسان‌ تاثیر خواهند گذاشت‌. …
تحقیق در مورد ورمی کمپوست و ازمایشات · جدول گونه های کرم خاکی و محل …
تعریف کودهای متنوع – مطالب مفید – آوان شیمی سالاریه
avan-chemical.com/UsefulArticle/ArticleId/8/about-nitrogen‎Cachedکود های شیمیایی : که برخی از آنها جز عناصر پر مصرف گیاه یا ماکرو المنت و … گیاهان
مختلف بر حسب نیاز و با توجه به نتایج آزمایش برگ و خاک به کود های … نیز که
توسط اینجانب تالیف شده در قالب لینک تحقیقات پسته ارایه شده است. ۲. … در مورد
کود های سبز نیز که حاصل پوساندن بقایای سبز باغات و مزارع می باشد … جستجوی
مقالات.
روزنامه كيهان86/9/21: مزايا ومعايب مصرف كودهاي شيميايي در كشاورزي
www.magiran.com/npview.asp?ID=1537184‎Similar12 دسامبر 2007 … از مزاياي كودهاي شيميايي، بهاي ارزان، كاربرد سهل و آسان، درآمد كاذب كوتاه مدت … عدم
توازن بين كود شيميايي در دسترس و كودشيميايي مورد نياز، ضعف تحقيق در كاربرد
كود. … مزايا: كمتر از ساير كودهاي ازته (نظير نيترات آمونيم) از خاك شسته مي شود، …
معايب: جاذب الرطوبه اي بودن، كلوخه اي شدن، خطر انفجار، (به هنگام انبار، …
زندگینامه علمی فرهاد رجالی | زیست فناور پیشتاز واریان
bio-zpv.com/درباره-ما/زندگینامه-علمی-فرهاد-رجالی/‎Cachedعضو کمیته علمی – فنی موسسه تحقیقات خاک و آب از سال ۱۳۹۳ تا کنون. … چاپ ۷۰
مقاله علمی – پژوهشی و ISI در مجلات علمی معتبر داخل و خارج از کشور. … تدریس درس
تکنولوژی تولید کودهای شیمیایی و آلی در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه … باکتر و
میکوریزا تحت تاثیر سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی وکیفی ذرت علوفه
ای در …
خاکشناس – آلودگی خاک
skusoilgroup.blogfa.com/cat-5.aspx‎Cached
Similarخاکشناس – آلودگی خاک – علوم خاک ایران – خاکشناس. … این نوع خاک به گونه ای است که
در سطحی به ضخامت ده سانتی متر از آن می توان انواع گیاهان را کشت کرد و علاوه بر آن
مواد مغذی کافی … تحقیق و پژوهشی قدیمی ولی جالب برای دانشجویان و خاکشناسان
وطنی. … تاثیر کود های شیمیایی و سموم دفع آفات بر کیفیت محصولات کشاورزی و
خاک.
کودهای شیمیایی – آبخیزداری
www.iranwatershed.com/muck.aspx‎Cached
Similarاز عناصر اصلي مورد نياز ، نيتروژن است كه اثر عمده اي را در رشد و نموگياهان دارد. …. در
خاك هاي دچار كمبود فسفر،گياهان زراعي ريشه اي از رشد باز مي مانند. ….. در اين تحقيق
بعد از جداسازي ميكروارگانيسمهاي حل كننده فسفات از خاك اطراف ريشه گياهان مختلف …
مقاله ارزيابي توان اكسايش گوگرد توسط ميكروارگانيسمهاي هتروتروف در خاك.
کود – نگین کود بصیر
www.neginkoodebasir.ir/کود‎Cachedمعمولا کودی که برای محصول ذرت تهیه شده است ترکیبی از کود های شیمیایی … کود
گرانول یا خشک یک نوع کود است که در قالب های کود خشک، خوشه ای، مایع و یا … عوامل
متعددی مانند خاک، اوضاع جوی و نوع رقم برنج در میزان مصرف کود های نیتروژنی تأثیر
دارد. … كود شیمیایی در دسترس و كود شیمیایی مورد نیاز، ضعف تحقیق در كاربرد كود.
[PDF] دریافت فایل
ganj.irandoc.ac.ir/articles/download_sparse/560112‎Cachedنوآوري هاي ناشي از تحقيق موضوع اين پايان نامه. متعلق به … اصالح شيميايي
ليگنين با اسيد اگزاليک جهت استفاده. به عنوان … برای بررسی اثر درصد پوشش بر
رهش اوره از سه درصد پوشش مختلف. 8/. ،4. 3/ … صالح شده و شوارتز اصالح شده مورد
بررسی قرار … ای بر کود. های کند رها. ) آهسته. رهش و کنترل. رهش. (. -1. -1. کود. های
حاوی نیتروژن.
کود های فسفره و آلودگی کادمیم حاصل از آن در اراضی کشاورزی – آفتاب
www.aftabir.com/…/کود-های-فسفره-و-آلودگی-کادمیم-حاصل-از-آن-در-اراضی‎Cached
Similar2 دسامبر 2013 … مساله نگران کنندة دیگر ناشی از مصرف کودهای فسفره وجود کادمیم و برخی … کودهای
شیمیایی فسفاته حاوی فلزات سنگین بویژه کادمیم و سرب می‌باشند. … در کشور ما با
توجه به ورود خاک فسفات با غلظت بیش از حد مجاز عنصر کادمیم و … که به تحقیق در
مورد آلودگی کادمیم در اثر استفاده دراز مدت از کودهای فسفره در اراضی …
[PDF] اثر ریزوباکتریهای محرک رشدگیاهی بر میزان عناصر ماکرو و عملکرد …
cpj.iauahvaz.ac.ir/article-1-141-fa.pdf‎Cached
Similarاﺛﺮ رﻳﺰوﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﻣﺤﺮك رﺷﺪﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺎﻛﺮو و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﮔﻴﺎه آﻟﻮﺋﻪ ورا … ﻣﺼﺮف ﻧﻬﺎده ﻫﺎي
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ درﻛﺸﺖ ﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻌﻀﻼت زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻋﺪﻳﺪه اي از. ﺟﻤﻠـﻪ. آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ … ﻣﺤﺮك رﺷﺪ
ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺳﻮدوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎي ﻓﻠﻮرﺳﻨﺖ ﺑﻮﻣﻲ ﺧﺎك ﻫﺎي اﻳﺮان،. از ﺗﻌﺪاد … ﻧﺘـﺎﻳﺞ اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ … در
آزﻣﺎﻳﺸـﻲ درﻛﺸـﻮرﻛﻮﺑﺎ اﺛـﺮ. ﻛـﻮد ﻫـﺎي. ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ را روي دو. ﮔﻴﺎه داروﻳﻲ ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ و ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ
ﻗﺮار دادﻧﺪ.
[PDF] اثر کودهاي زيستي و شيميايي نيتروژن دار بر رشد – مجله تازه های …
www.ncmbjpiau.ir/…/fatemehnejatzadeh-A-10-260-7-7c5ec2f.pdf‎Cached
Similarدر این تحقیق اثر کودهاي زیستي نیتروکسین و شیمیایي نیتروژن بر رشد، عملکرد
و ترکیب اسانس گیاه مواد و روش ها: شوید به … در چتر، تعداد دانه در چترک، وزن هزار دانه
و اسانس مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد … امروزه کودهاي زیستی به عنوان
گزینه اي جایگزین براي. کودهاي شیمیایی، به منظور افزایش حاصلخیزي خاک در
تولید.
اصلاح خاک و استفاده از کود کشاورزی – فروش کود کشاورزی
armanbazr.com/fa/اصلاح-خاک-و-استفاده-از-کود-کشاورزی‎Cachedبسیاری از باغات بر اثر استفاده بی رویه از آب و آبیاری نامناسب و شور، … لذا برای
جلوگیری از تغییرات نامطلوب و تخریب بیشتر خاک راه حل های مناسبی پیدا شده است
. … استفاده نمودن از کود کشاورزی شیمیایی و حیوانی (کود کشاورزی حیوان هایی که از
…. تحقیقات نشان داده است که در خاکهای قلیائی (سدیمی) اصلاح شده به علت دارا بودن …
کلینیک گیاه پزشکی گوکرن – اثرات نامطلوب کودهای شیمیایی
www.organiccenter.ir/…غذایی/13-اثرات-نامطلوب-کودهای-شیمیایی‎Cached
Similar30 آوريل 2013 … با این حال همچنان کودهای شیمیایی بدون توجه به نوع خاک و محصول مورد … مخلوط طبیعی
کودهای شیمیایی و آفت کش ها می توانند وارد آب های زیرزمین شده و طیف گسترده ای از
اثرات را بر … یک تحقیق بر روی سه ماده شیمیایی کشاورزی متداول شامل: …. آفات ·
بیماری‌ها · علف‌های هرز · عناصر غذایی · کتاب‌ها و مقالات · مطالب متفرقه.
[PDF] اصل مقاله – زراعت و اصلاح نباتات
iapb.kiau.ac.ir/article_517674_b823bb80bf266da6b67e8df38ae6e204.pdf‎Cached
Similarمقاله هاي تحقيقي تهيه شده در زمينه علوم كشاورزي )زراعت، اصالح نباتات، فيزيولوژي
، »مجله زراعت و اصالح نباتات« …. ذكر مي گردد. در مورد مقاله اي كه از يك مجموعه استخراج
شده است،. بعد از ذكر نام … تأثير سطوح مختلف تراکم، کود شيميايی و کمپوست
زباله شهری بر خصوصيات کمی و …. زمين های كشاورزی در ايران كاهش يافته و تركيب
خاك.
سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان – محلول پاشی کود محصول گندم
agrizanjan.ir/index.php?option=com…view…‎Cached
Similar16 ژوئن 2014 … مصرف بهینه کود و تاثیر محلول پاشی در گیاهان زراعی و باغی : در کشور ما کودهای مورد
نیاز بخش کشاورزی به دو دسته اصلی یارانهای و غیر یارانهای تقسیم میشوند. …. در
صورت عدم وجود بارنذگی هیچ گونه محلول پاشی سموم و یا کودهای شیمیایی نباید انجام
… و «تحقیقی ترویجی» در «مناطق معتدل گرم و همچنین خاك های سبك و …
کودهای شیمیایی، سلامت انسان‌ها را نشانه گرفته‌اند – ایسنا
www.isna.ir/…/کودهای-شیمیایی-سلامت-انسان-ها-را-نشانه-گرفته-اند‎Cached
Similar7 دسامبر 2013 … یکی دیگر از دلایل این بحران، مصرف بی‌رویه کودهای شیمیایی و سموم حاوی … بوده به
نحوی که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور 85 محصول تولیدی در … معین شده
و پس از آزمایش خاک در مزرعه مورد نظر قابل تعیین است، لذا اگر بیش از … او نیترات
را ماده ای سرطانزا دانست و تأکید کرد: ترکیبات نیتروژنی باعث …
نسخه قابل چاپ – اهمیت کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی در کلزا …
sinapress.ir/news/print/9889‎Cached18 ژوئن 2015 … اهمیت کاربرد تلفیقی کودهای شیمیایی و آلی در کلزا … پژوهشگرانی از مرکز
تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان و دانشگاه … نیتروژن مورد نیاز گیاه، از
نوعی کود آلی به نام «آزوکمپوست» استفاده گردیده … نکته قابل توجه در این پژوهش
که نتایج آن به صورت مقاله ای علمی پژوهشی در «نشریه دانش آب و خاک» جلد 25 …
کودهای شیمیایی – مهندسی شیمی – اثرات مصرف بی رویه کودهای شیمیایی
akhlaghy.blogfa.com/post-34.aspx‎Cached
Similarطبق گزارش های موجود در استان های شمالی کشور، مصرف سموم و کودها در این استان ها …
تحقیق و توسعه فناوری زیستی آسیا، در ایران هرساله 34 هزار نفر در اثر سرطان می …
با این حال همچنان کودهای اوره و فسفاته بدون توجه به نوع خاک و محصول مورد پرورش هر
سال … که علت اصلی آن نوشیدن آب های آلوده به نیترات و استفاده از محصولات کشاورزی
ای …
[PDF] اﺛﺮ ﮐﻮدﻫﺎي داﻣﯽ و ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻋﻠﻮﻓﻪ، داﻧﻪ و ﻏﻠ – فیزیولوژی محیطی گیاهی
ecophysiologi.gorganiau.ac.ir/article_10750_efaaadc07d7aebb4bf404f0d9bf084d0.pdf‎Cachedﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳــﯽ اﺛﺮ ﮐﻮدﻫﺎي داﻣﯽ و ﺷــﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺑﺮﺧﯽ ﺧﺼــﻮﺻــﯿﺎت ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ. ﮔﯿﺎه. ﺟﻮ، آزﻣﺎﯾﺸــﯽ …
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎي ﮐﻮدي ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻮرد ﺗﻌﺪاد داﻧﻪ در … ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ ﮐﻪ در ﮐﺸﻮر آﻓﺮﯾﻘﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ، ﻧﺸﺎن داد
ﮐﻪ. ﮐﺎرﺑﺮد …. ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و. ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎك ﻣﺰرﻋﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺳﺪ ﺳﯿﺴﺘﺎن داﻧﺸﮕﺎه زاﺑﻞ. ﺑﺎﻓﺖ. ﺧﺎك. ﻣﻨﯿﺰﯾﻢ ﻗﺎﺑﻞ.
ﺟﺬب.
تحقیقات کشاورزی – تحقیقات و سرگرمی دانشکده
www.tahghigh-pgu.blogfa.com/category/1‎Cached
Similarدانلود کتاب های گیاهپزشکی و مطالب جدید درمورد بیماری شناسی. همچنین با عضویت
در وبلاگ گیاهپزشکی۱۱۰ تمامی مطالب و لینک های دانلود آنها به ایمیل شما فرستاده می

Uncategorised – آی پلنت – کود گیاهان خانگی
www.iplant.ir/index.php/2-uncategorised‎Cached
Similarصفحه اصلی · مقالات علمی · آی پلنت · انواع کود و مکمل · شرایط نگهداری گیاهان … کودها
به طور كلي به سه دسته تقسیم می شوند كه عبارتند از کودهای شیمیایی ، کود آلی و کود
… این تفاوتها بر مورد مصرف، نحوه پخش، زمان کوددهی و اثر بخشی کودها تاثیر … در
خاک برای تهیه محلول های کودی و محلول پاشی بر روی گیاه مورد استفاده قرار می گیرد.
کمپوست | کودهای کمپوست ارگانیک – رعد رسانه سپیدان
www.fars-compost.com/tag/کمپوست/‎CachedCategory : مقالات … با مصرف کودهای آلی و کاهش تدریجی کودهای شیمیایی ساختمان
خاک”اصلاح و پوک”می گردد. … (تاثیر کودهای کمپوست در باروری بیشتر زمین
کشاورزی) … اولیه مورد نیاز خاک ، کود کمپوست غنی شده بسیار با کیفیت را
بصورت فله ای و …. بر اساس تحقیقات فاو : کود های شیمیایی عمدتا به مدت 1 سال
صرفا غذای گیاه را …
نياز غذائي درخت انار
www.anar-iran.ir/fa/maintenance/Manure.aspx‎Cached
Similarبدليل تاثيرات كودهاي شيميايي بر سلامت خاك و كيفيت محصولا كشاورزي …
تحقيقات نشان ميدهد كه براي عمده گياهان وجود 16 عنصر شيميايي براي رشد و نمو آنها …
اين عناصر در اتمسفر و آب يافت ميشوند و در فرايند فتوسنتز مورد استفاده و عامل ….
از نتايج ملموس خاكپوشهاي دوره اي در باغات انار ساوه افزايش سطح پتاسيم خاك ميباشد
.
[PDF] آب ﺑﺮ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري آب ﺧﺎك ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻧﻮع ﻣﺎده ﺟﺎذب
jise.scu.ac.ir/article_10796_51b6e7313613cf1ed756d7c647112b9c.pdf‎Cached
Similarﺧﺸﻚ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻟﭻ، ﻛﻮدﻫﺎي آﻟﻲ و اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺧﻮاص ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﺧﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از …
ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، زﻳﺴﺘﻲ و آﻟﻲ … ﺎي اﺧﻴﺮ در دﻧﻴﺎ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ … در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺛﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﻳﻚ ﻧﻮع
ﻣﺎده ﺟﺎذب … ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ …. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮه ﻋﻠﻮم زراﻋﺖ و اﺻﻼح ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻳﺮان، ﺗﻬﺮان.
[PDF] دستوالعمل کودپاشی در مرتع (نشریه شماره 420) – سازمان جنگل‌ها
frw.org.ir/UploadedFiles/gFiles/36a013d67cc8440.pdf‎Similarﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪ و ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﻴﺪ . -2. اﻳﺮاد. ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ را ﺑﻪ …. اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺗﺠﺰﻳﺔ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎك و اﻧﺪام. ﻫﺎ. ي ﮔﻴﺎﻫﻲ. 44. 7-3-. ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺑﺮاي رﻓﻊ اﺧﺘﻼﻻت ﺗﻐﺬﻳﻪ. اي. 46. -8. ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎي
ﮔﻴﺎﻫﻲ …. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻤﺎم ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﺛﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻋﻠﻮﻓـﻪ
در. ﻣﺮﺗﻊ را ﻣﻮرد ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻗﺮار …. ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻣﺼﺮف ﻛﻮد، ﻏﻠﻈﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ در ﻋﻠﻮﻓﻪ زﻳﺎد ﻣﻲ. ﺷﻮد، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ
ﺗﻐﻴﻴﺮات …
آثار زيانبار كاربرد سموم شيميايي در توليد محصولات … – روزنامه اطلاعات
www.ettelaat.com/new/index.asp?fname=2013%5C01%5C01…‎Cached
Similar23 ژانويه 2013 … وي همچنين مي‌گويد: با اصلاح قيمت‌ها، مصرف کود شيميايي کاهش يافته و در سطح …
محمد هدايتي مهندس کشاورزي در مورد سموم دفع آفات به گزارشگر روزنامه اطلاعات …
مهندس اكبر رياحي كارشناس خاك و آب نيز درباره تاثيرات زيانبار كودهاي شيميايي
بر … وي مي‌افزايد:«بررسي‌هاي انجام شده در يك تحقيق نشان داده است كه مصرف …
[PDF] ﮐﻮد و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزي ﺳﺎﻟﻢ ي ﻣﺼﺮف ﺑﻬﯿﻨﻪ ي راﺑﻄﻪ – اکوفیزیولوژی …
jcep.iaut.ac.ir/article_518788_19f1b89a22fc27e61df3bddbc0e5ca3b.pdf‎Cachedدادن اﯾﻦ دو ﮐﻮد در ﮐﺸﻮر، ﭼﻨﺪان رﻏﺒﺘﯽ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از دﯾﮕﺮ ﮐﻮدﻫﺎ، ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدﻫﺎي زﯾﺴﺘﯽ، آﻟﯽ و رﯾﺰﻣﻐﺬي
ﻧﺪاﺷﺘﻪ. ﺑﺎﺷﻨﺪ …. ﻫﺎي ﻫﺮز. ،. ﺳﺎل ﭼﻬﺎرم، ﺷﻤﺎره. 16. ،. زﻣﺴﺘﺎن. 1389. 135. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﺑﺎ
ﻣﺼﺮف …. در ﻣﻘﺎﻟﻪ. اي ﺑـﺎ ﻋﻨـﻮان. ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ در آﻓﺮﯾﻘﺎ، راﺑﻄﻪ. ي. ﻣﺮدم ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺎ ﺧـﺎك. ﻫـﺎي. ﺑﯿﻤــﺎر ﺑﯿــﺎن
داﺷــﺘﻨﺪ ….. زﻣﺎن ﺑﺮداﺷـﺖ ﺳـﺒﺰﯾﺠﺎت در ﻣﯿـﺰان ﻧﯿﺘـﺮات. آﻧﻬﺎ اﺛﺮ ﻗﺎﺑﻞ. ﺗﻮﺟﻬﯽ دارد ﮐـﻪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار.
ﮔﯿﺮد.
[DOC] فصل چهارم – دانشگاه ولی عصر رفسنجان
education.vru.ac.ir/…/Payannameye%20nemooneye%20tahye%20shode%20be%20soorat…‎Cached
Similarولی هزينه های زياد كودهای شيميايی در مقادیر پيشنهادی و آلودگی خاك و آب ناشی از مواد
شيميايی … از طرفی کودهای شیمیایی از طریق تامین سریع نیازهای غذایی گیاهان،
باعث … به طور کلی تحقیقات اندکی روی تاثیر کود دامی به صورت جداگانه و یا
مخلوط با کودهای … خانواده تیره جعفری از نظر داشتن گیاهان دارویی و تغذیه ای اهمیت
زیادی دارد.
تاثير نسبت هاي مختلف فاضلاب، کود شيميايي و کود حيواني بر …
rasekhoon.net/…/تاثير-نسبت-هاي-مختلف-فاضلاب-کود-شيميايي-و-کود-حيواني-بر-خصوصيات-زراعي-عملکرد-و-اجزاي-عملکرد-گندم/‎Cachedکلمات کليدي: فاضلاب شهري، کود حيواني، کود شيميايي، عملکرد گندم. مقدمه. در
بسياري از کشورهاي خشک و نيمه خشک، منابع آب به طور فزاينده اي در حال کمياب شدن
… نتيجه گرفت که پساب ها عمدتا ًبه علت دارا بودن عناصر غذايي مختلف مورد نياز
چغندر قند … هدف از انجام اين تحقيق بررسي تاثير نسبت هاي مختلف فاضلاب، آب
آبياري کود …
نقش کرم های خاکی در حاصلخیزی خاک – ماهنامه دام و کشت و صنعت
www.iranagrimagazine.com/…/نقش-کرم-های-خاکی-در-حاصلخیزی-خاک‎Cached
Similar11 ژوئن 2015 … نوعی کرم خاکی به نام Eisenia foetida در مواد گیاهی در حال تجزیه و کودها زندگی …
تهدیدها و محدودیت‌ها: کاربرد کودهای شیمیایی و اسپری‌ها و سموم‌ها اثر …
کاربرد اسید سولفوریک (2) | ایران اسید- مرکز تجارت مواد آلی، معدنی و …
iran-asid.ir/کاربردهای-اسید-سولفوریک/‎Cachedتوليد كودهاي شيميايي ٦٠ درصد بازار مصرف اسيد سولفوريك را … … کودهای شیمیایی
در صنایع دیگر نیز بجای اسید فسفریک کوره ای نیز مورد استفاده قرار گیرد. …
اسید سولفوریک بسیار تحت تأثیر بازار جهانی اسید فسفریک و کودهای شیمیایی
… چرا که کودهای حیوانی تنها فیزیک خاک را تغییر می دهند و خاک را برای رشد آماده می …
[PDF] ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺧﺎك
urumnahal.com/userfiles/Documents/modiriyat%20mavad%20ali.pdf‎Cachedاﺳﺎﺳﯽ و ﻣﻬﻢ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﺎك و آب ﮐﺸﻮر، ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺗﻮان ﺗﻮﻟﯿـﺪي ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺧـﺎك و. آب و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و …
آﻣﻮزﺷﯽ، ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ و ﺗﺮوﯾﺠﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﺳﯿﻠﻪ. اي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺑﯿﺎن و ….. ﺑﺎ ﻣﺼﺮف روزاﻓﺰون ﮐﻮدﻫﺎي ﺷـﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و
ﻋـﺪم ﺑﺮﮔﺸـﺖ ﺑﻘﺎﯾـﺎي ﮔﯿـﺎﻫﯽ ﺑـﻪ. ﺧﺎك و ﺣﺘﯽ … ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎده آﻟﯽ ﺑﺮ ﺣﺎﺻﻠﺨﯿﺰي ﺧـﺎك ﻣـﻮرد اﺷـﺎره. ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
تحقیق و پژوهش در علوم تجربی – مدیریت آموزش و یادگیری(پژوهش سرای …
scienceteacher.persianblog.ir/post/205‎Cached
Similar9 مارس 2015 … اثر کودهای شیمیایی و گیاهی بر رشد گیاه شمعدانی … گروه تصمیم گرفتیم با
راهنمایی معلم علوم برای روشن شدن علت پژمردگی گل شمعدانی تحقیقی را آغاز کنند. …
قلمه های مورد نظر را در گلدان های یکسان با یک نوع خاک مشخص کاشتیم.
[PDF] و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ، ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﯿﺰان ﺑﺮ زداﯾﯽ ﺑﺮگ در ﺷﺮاﯾﻂ – مجله پژوهش های به زراعی
behzeraee.iausr.ac.ir/Files/Journal/2016-02-22_03.39.31_6.pdf‎Cached22 فوریه 2016 … ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻮد ﻫﺎي ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ آزﻣﻮن ﺧﺎك و اﻓﺰاﯾﺶ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﮐﻮد ﻫﺎي ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ از اﺻﻮل
ﮐﺸﺎورزي. ﭘﺎﯾﺪار ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد. ﻟﺬا ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ. اﺛﺮ ﺗﻠﻔﯿﻖ ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮏ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻗﻄﻊ
ﺑﺮگ ﺑﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ … ﺗﺤﻘﯿﻘﯽ د. ر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺳﺎل. 1393. در ﺷﻤﺎل اﺳﺘﺎن. ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﺎﯾﺶ ﮐﺮت. ﻫﺎي
ﺧﺮد ﺷﺪه در …. ﻫﺎ ﻣﻮرد. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺒﻨﺎي. ﺿﺮورت اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ …
کاشت کلزا – سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان
www.jago.ir/HomePage.aspx?TabID=4717‎Cached
Similarتحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی … مقالات … استفاده از پره هاي كنگره اي در رديف
جلوي ديسك در خرد كردن خاك تأثير بيشتري دارد. … كود مورد نياز كلزا براي دستيابي
به عملكردي مطلوب از 50 كيلوگرم ازت تا 240 كيلوگرم در هكتار متفاوت است. … از
تماس مستقيم كودهاي شيميايي خصوصاً ازت ، پتاسيم و گوگرد پايدار جلوگيري شود …
علمی – تغذیه درختان گردو
plantprotection25.blogfa.com/post/7‎Cached
Similarموضوع مقاله : تغذیه درختان گردو … سیستم های خاک، در عرضه و تامین مواد … به زمینهای
حاشیه ای نیاز به عناصر غذائی را که غالبا” در این خاکها به مقدار کمی … اول، افزودن
صحیح عناصر غذایی به خاک بیشترین اثر را بر رشد و عملکرد دارد . … موجب شده
تحقیقات در مورد روشهای مصرف کود که اثرات نامساعدی بر محیط زیست دارد، افزایش
یابد.
[PDF] اصل مقاله (336 K)
saffron.torbath.ac.ir/article_6184_e0dc91249f10c136ce38c7d367c6f0b8.pdf‎Cached
Similarاي اﺳﺖ. ﺑﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ و ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺳـﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﻐﺬﻳـﻪ. ﺧﺎﻛﻲ و ﻣﺤﻠﻮل. ﭘﺎﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻮد ﻛﺎﻣﻞ
ﻣﺨﻠﻮط ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻨﻪ. ﻫﺎي …. ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻮدﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺧـﺎك ﺑـﺎ ﻃـﻮل دوره ﮔﻠـﺪﻫﻲ و … ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴـﻖ
ﭼـﺎﺟﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ….. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻔﺎت ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻨﺔ دﺧﺘﺮي زﻋﻔﺮان ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﺛﺮات ﻣﺘﻘ.

پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات