× بستن تبلیغات
نوامبر
15
2017

آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران

از مشكلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیكاری و یا به عبارت دیگر، ركود تورمی اشاره كرد كه باعث گردیده رابطه جانشینی بین تورم و بیكاری به راحتی میسر نباشد در چنین شرایطی اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای تحقق اهداف سیاستگذار، با مشكل مواجه شده و نیاز به سیاستهای زیربنایی و متفاوت از سیاست‌های معمول داردپیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان
لینک منبع و پست :

آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران


http://lono.filebooker.com/product-32114-Test-classical-model-of-inflation-in-Iran.aspx

SID.ir | آزمون مدل كلاسيك تورم در ايران: روش همگرايي
fa.journals.sid.ir/ViewPaper.aspx?ID=7157‎Cachedدانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی آزمون مدل كلاسيك تورم در ايران: روش
همگرايي.
تحقیق در مورد آزمون مدل كلاسيك تورم در ايران: روش همگرايي
mag-iran.com/تحقیق-در-مورد-آزمون-مدل-كلاسيك-تورم-در-ا.htm‎Cachedدر اين مقاله بطور كلي هدف آزمون سازگاري مدل تورم پولگرايان به همراه انتظارات عقلايي
با ويژگي‌هاي اقتصاد ايران و يافتن رابطه بين متغيرهاي رشد عرضه پول و تورم در …
آزمون مدل کلاسیک تورم در ایران: روش همگرایی – پایگاه مجلات تخصصی نور
www.noormags.ir/view/…/آزمون-مدل-کلاسیک-تورم-در-ایران–روش-همگرایی‎Similarبرات اصغری,سید علی رضا کازرونی ; مجله: پژوهش نامه بازرگانی ; تابستان 1381 –
شماره 23 ;
دانلود مقاله آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران
fileamooz.cafefilesell.ir/card.aspx?productid=31257‎Cachedتکمیل فرم خرید. نام فایل. مقاله آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران. قیمت, 5,000 تومان.
نام, *. نام خانوادگی, *. ایمیل, * نامعتبر. موبایل, *. دانلود >
تحلیل رابطه علی بین نرخ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران – اقتصاد مالی
ecj.iauctb.ac.ir/article_515778.html‎Cachedدو مدل مورد برآورد قرار گرفتند که در یکی نرخ تورم دستمزدی هر دوره، تابعی از نرخ
بیکاری همان دوره … بیکاری، سیاست اشتغال، منحنی فیلیپس، اقتصاد ایران. ….
می‌دهد، «پالو ویتا» (2008) منحنی فیلیپس نیو کلاسیکی را دارای ویژگی‌های آماری
قانع‌کننده‌ای ….. جدول ۱، نتیجه آزمون والد[ix] برای ضریب تورم در معادله اول رابطه ۱ را
نشان میدهد.
بررسی عوامل مؤثر بر تورم با تأکید بر نقش انتظارات گذشته‌نگر و …
ecor.modares.ac.ir/article_12531.html‎Cachedافزون بر این، عدم حتمیت های ناشی از نرخ های تورم بالا باعث افزایش انتظارات تورمی
می … اصغری (1381) آزمون مدل کلاسیک تورم در ایران: روش همگرایی؛ مجله پژوهشنامه …
مقاله” تحليل تجربي تورم در اقتصاد ايران بین سال1338 تا 1381″
bmu.blogfa.com/post/7‎Cached
Similarارشد مدیریت بازرگانی – بین الملل – مقاله” تحليل تجربي تورم در اقتصاد ايران بین
… كازروني، عليرضا و برات اصغري (تابستان 1381)؛ “آزمون مدل كلاسيك تورم در …
مدل‌سازی پویایی‌های تورم؛ رویکرد مدل پی‌استار (با استفاده از مدل‌های …
ijer.atu.ac.ir/article_5205.html‎Cachedطبق نتایج به‌دستامده از مدل، سهم متغیرهای نامبرده از تورم ایران حدود 55 درصد است. …
نقش دارند، اما در این زمینه اقتصاددانان مکتب کلاسیک معتقدند که تورم یک پدیده
پولی بوده … با استفاده از دادههای فصلی بین سالهای 1389-1367 مورد آزمون قرار
گرفتند.
[PDF] ارزﯾﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﺮان
www.qjfep.ir/files/site1/user…/ymehnatfar-A-10-81-2-c54c32f.pdf‎Cached
Similar8 جولای 2014 … اﯾﻦ اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﺷﮑﺎف ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ دوره. (. 1390 …. اﯾـﻦ.
ﮔﺮوه از اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن. در. ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت. ﻧﻈﺮﯾﻪ. ﮐﻼﺳﯿﮏ. ﻫﺎ. را. ﻣﺒﻨـﯽ ﺑـﺮ. ﺧﻨﺜـﯽ. ﺑـﻮدن. ﭘـﻮل. ﻣـﯽ ….. .5. ﺑﺮآورد
ﻣﺪل و ﺗﺠﺰﯾﻪ. و. ﺗﺤﻠﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ. ﻫﺎ. -5 .1. آزﻣﻮن. ﺗﻌﯿﯿﻦ. درﺟﻪ. ﻫﻢ. اﻧﺒﺎﺷﺘﮕ. ﯽ. ﺑﺮاي. ﺗﺨﻤﯿﻦ.
[PDF] ﺑﻴﻨﻲ ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ و اﺛﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ
www.ensani.ir/storage/Files/20140902105540-9437-118.pdf‎Cached
Similarﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ، ﻧﺮخ ﺗﻮرم و ارزش اﻓﺰوده ﺑﺨﺶ ﻛﺸﺎورزي وﺟﻮد دارد، ﻋﻠﺖ اﺛﺮات ﺿﻌﻴﻒ ﺣﺠﻢ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ ﺑﺮ ارزش
اﻓﺰوده … ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺴﻴﺎري در اﻳﺮان ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻮرم اﻧﺠﺎم ﺷﺪه …… آزﻣﻮن ﻣﺪل ﻛﻼﺳﻴﻚ ﺗﻮرم در اﻳﺮان.
[PDF] ﻫﺎی زﻣﺎﻧﯽ ﺳﺮی رﻫﯿﺎﻓﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮرم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺶ
ijoss.srtc.ac.ir/article-1-25-fa.pdf‎Cachedاﯾﺮان ﻣﺪل. ﺳـﺎزی ﻧـﺮخ ﺗـﻮرم. را اﻧﺠﺎم داد و ﺳﭙﺲ ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ ﺗﻮرم را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳـﻪ روش ﺳـﺎﺧﺘﺎری،. ﺳـﺮی
زﻣـﺎﻧﯽ و. ﺷﺒﮑﻪ. ﻫﺎی ﻋﺼﺒﯽ اﻧﺠﺎم …. ﻫﺎی اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﮐﻼﺳـﯿﮏ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻏﯿﺮﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺑـﻮدن ﻣﻘـﺎدﯾﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎی
ﺗﻮﺿـﯿﺤﯽ و. ۰ = ( ) …. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﺑﺮ روی ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ. ﺷـﻮد ﮐـﻪ اﯾـﻦ.
بررسی اثر نااطمینانی تورم و نرخ ارز بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی
https://ganj.irandoc.ac.ir/articles/612505‎Cached
Similarغیر دولتی – دانشگاه آزاد اسلامی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی . … مایر در
کتاب “از اقتصاد کلاسیک تا اقتصاد توسعه” در زمینه اهمیت جذب سرمایه گذاری … اما
اخیرا ادبیات سرمایه گذاری، نااطمینانی را نیز در مدل های سرمایه گذاری معرفی کرده است
. …. بدین ترتیب بعد از برآورد نیز جهت آزمون فرضیه ها، استنتاجات آماری و اقتصاد
سنجی …
[PDF] ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻮرم ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ اﻧﺪازه دوﻟﺖ
eco.iaufb.ac.ir/article_9289_d713baccd4cc53760887790094077aa2.pdf‎Cached4 مه 2011 … ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي اﺛﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ ﻧﺮخ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﯽ. ﺑﺎ. ﺷﻨﺪ و راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ و ….. ﮕـﺮي ﺑـﻪ اﻧﺠـﺎم آزﻣـﻮن
ﺳـﺎزﮔﺎري ﻣـﺪل ﺗـﻮرم. ﭘﻮل …. ﮐﻪ ﻣﺪل ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻠﯽ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮوض ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﺪارد.
بررسی عوامل مؤثر بر تورم با تأکید بر اندازه دولت – مدلسازی اقتصادی
eco.iaufb.ac.ir/article_9289_1556.html‎Cached
Similarبخش چهارم از این مقاله با ارائه مدلی به تبیین پویایی تورم در اقتصاد ایران می پردازد
، در این …. کازرونی و اصغری (۱۳۸۱)در مطالعه دیگری به انجام آزمون سازگاری مدل تورم ….
نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که مدل هیچ گونه مشکلی از لحاظ فروض کلاسیک ندارد.
[PDF] : ﺑﺮرﺳﯽ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان 1350 1385
www.ensani.ir/storage/Files/20121212092452-9402-6.pdf‎Cached
Similarﺳﯽ رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺗﻮرم در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻃﯽ دوره … اﯾﺮان ﯾﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ در اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﺗﻮرم
ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺠﻢ ﭘﻮل ﺑﻮده وﻟﯽ …… آزﻣﻮن ﻣﺪل ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺗﻮرم در اﯾﺮان، روش ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ. ، ».
مجموعه ی جامع 15 مقاله اقتصادی بسیار مفید با موضوع تورم
electronic-library.blogfa.com/post-105.aspx‎Cached7 سپتامبر 2009 … اين تحليل بر اساس مدل هاي واريانس ناهمساني شرطي خودرگسيو تعميم يافته (GARCH
)، که ….. عنوان مقاله: آزمون مدل كلاسيك تورم در ايران: روش همگرايي.
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻮرم و ﭘﻮل ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي اﺳﺎﺳﻲ اﻗ
jma.srbiau.ac.ir/article_4690_52205ac7d8e02c36b93cb67c28b03467.pdf‎Cached
Similarﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﻠﻴﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮ و ﺗﺎﺑﻊ واﻛﻨﺶ آﻧﻲ، در اﻳﺮان ﺗـﻮرم. ﺑﺮ ﻧﺮخ ارز اﺛﺮ ….. ﭘﻮﻟﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ ﻫﺎ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ
ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﻮرم. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ … ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟـﻮد ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣـﺪل آزﻣـﻮن رﻳـﺸﻪ. واﺣﺪ دﻳﻜﻲ.
پیش بینی سطح عمومی قیمت ها و تورم در ایران با استفاده از شبکه عصبی
www.jmsp.ir/article_6259.html‎Cachedداده‌های این مقاله شامل تورم سالانه و داده‌های ماهانه شاخص قیمت مصرف‌کننده در ایران از سال
1340 … از اینرو در بخش سوم مقاله به نحوه مدل سازی بر مبنای شبکه عصبی اشاره می
شود و در … اما بر اساس نظریه‌های کلاسیک علم اقتصاد، علت اصلی تورم هماهنگ نبودن
افزایش پول … برای این منظور، پس از بررسی ایستایی و تصادفی بودن متغیرها از
آزمون …
[PDF] استخراج شاخص شرایط مالی برای ایران
jemr.khu.ac.ir/article-1-1132-fa.pdf‎Cached25 ا کتبر 2015 … ﻗـﺪرت ﭘـﯿﺶ ﺑﯿﻨـﯽ. ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻮق از ﻧﺮخ ﺗﻮرم،. ﻣﻮرد. آزﻣﻮن ﻗﺮار. ﻣـﯽ ﮔﯿـﺮد . ﺑﺨـﺶ ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ. ﻧﯿـﺰ ﺑـﻪ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ….
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺎﻟﯽ(ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﻮﻟﯽ ﺟﺎﻣﻊ) دراﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ. 4. ﻣﺪل. ﻫﺎ، داده ﻫﺎ و روش ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ
….. ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ در ﻣﻮرد ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ زده ﺷﺪه ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻓﺮوض ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﻘﺾ ﻧﻤﯽ.
[PDF] اﺛﺮات رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﻮرم در ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ ﻣﺪل : اﻗﺘﺼﺎ – فصلنامه راهبرد اقتصادی
econrahbord.csr.ir/WebUsers/…/13940914933415000338-F.pdf‎Cached6 فوریه 2013 … اﺛﺮات رﺷﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺮ ﺗﻮرم در. اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان. : ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺗﻐﯿﯿﺮ رژﯾﻢ. ﺑﻬﺮام ﺳﺤﺎﺑﯽ. *. ﺳﯿﺮوس ﺳﻠﯿﻤﺎﻧﯽ. **.
ﺳﻤﯿﻪ …. ﻫـﺎ را ﺗﺜﺒﯿـﺖ ﮐﻨـﺪ، اﺣﺘﻤـﺎﻻً. آزﻣﻮن. ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷ. ﺎ. ﺧﺺ ﭘﯿﺸﺮو ﺿﻌﯿﻔﯽ را ﺑﺮاي ﭘﯿﺶ. ﺑﯿﻨﯽ
ﺗﻮرم آﯾﻨـﺪه ﻧﺸـﺎن … ﻋﻨﻮان اوﻟﯿﻦ اﻗﺘﺼﺎددان ﮐﻼﺳﯿﮏ در ﻣﻘﺎﻟﻪ. اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان. « ﭘﻮل،.
مقاله رشته اقتصاد با عنوان مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی
arzanfile.fileina.com/product-30642-مدل-كلاسيك-تورم-در-ايران–،-روش-همگرايي.aspx‎Cachedتورم تورم در ایران مدل كلاسیك تورم ویژگی‌های اقتصاد ایران شاخص‌های مهم اقتصادی
دانلود … هدف اصلی این مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مكتب (II) است كه از روش حداكثر …
مقاله آزمون مدل کلاسیک تورم در ایران – پاتوق
estahban.parsiblog.com/Posts/181/مقاله+آزمون+مدل+كلاسيك+تورم+در+ايران/
14 جولای 2016 … دسته: اقتصاد بازدید: 1 بار فرمت فایل: pdf حجم فایل: 58 کیلوبایت تعداد صفحات
فایل: 41. از مشکلات اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، …
[PDF] ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي اﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ا – دانشگاه تهران
https://jed.ut.ac.ir/article_29474_45da1b020e096fc760be98232b562fbf.pdf‎Cachedﻛــﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ، رﺷــﺪ اﻗﺘــﺼﺎدي، ﻋــﺪم اﻃﻤﻴﻨــﺎن ﻣــﺪل، روﻳﻜــﺮد ﺑﻴــﺰي، …. ﺣﺘﻲ اﮔﺮ ﻣﺤﻘﻘﻲ ﺑﺎ آزﻣﻮن …. ﻫﺎي
ﻛﻼﺳﻴﻚ. 4. ﻪ ﺑ. وﺳﻴﻠﻪ. ي. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ. ﮔﻴﺮي ﺑﻴﻦ. ﻣﺪل. ﻫـﺎ. ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﻴﺰي، ﺑﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺑﺮآوردﻫﺎ ﻛﻪ در
ﺻﻮرت ﻓـﺮض ﻣـﺒﻬﻢ ﺑـﻮدن ﭘﻴـﺸﻴﻦ ﺑـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ …… ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﺗـﻮرم اﻳـﺮان ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از روﻳﻜـﺮد.
اقتصادسنجی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد
https://fa.wikipedia.org/wiki/اقتصادسنجی‎Cached
Similarبه کمک تکنیک‌های اقتصادسنجی می‌توان ضرایب مجهول مدل ساخته‌شده را برآورد … در
غیر این صورت مدلِ پیچیده‌تر یا روش اقتصادسنجیِ دیگری برای تخمین‌های معتبر و
آزمون …. این فرضها با یک فرض در مورد متغیرهای برونزا با عنوان فرضهای کلاسیک
مدلهای ….. در دانشگاه‌های ایران بیشتر نرم‌افزارهای ایویوز (EViews) و استتا (Stata)
توسط …
[PDF] ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﭘﺎﻧﻞ ﻣﺴﮑﻦ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي – دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
www.iausdj.ac.ir/…/Analysis%20of%20the%20effect%20of%20macroeconomic%20vari…‎Cached
SimilarJEL: C23,E31,R31. واژه ﻫﺎي ﮐﻠﯿﺪي: ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ، داده ﻫﺎي ﺗﺎﺑﻠﻮﯾﯽ، ﻧﺮخ ﺗﻮرم، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻣﻠﯽ. 1
….. آزﻣﻮن. ﻣﺪل. ﮐﻼﺳﯿﮏ. ﺗﻮرم. در. اﯾﺮان. -. روش. ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ. ،”. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ. ﭘﮋوﻫﺸ. ﯽ. ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، ﺷﻤﺎره .23.
کمک حسابدار | مدل كلاسيك تورم در ايران | حسابداري
komakhesabdar.ir/مدل-كلاسيك-تورم-در-ايران/‎Cachedدر این مقاله بطور کلی هدف آزمون سازگاری مدل تورم پولگرایان به همراه انتظارات عقلایی
با ویژگی‌های اقتصاد ایران و یافتن رابطه بین متغیرهای رشد عرضه پول و تورم در …
[PDF] متن کامل (PDF) – فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی
jmbr.mbri.ac.ir/article-1-92-fa.pdf
14 آگوست 2012 … ﭘﻮﻟﯽ. ﮐﻪ. ﻧﺮخ. ﺗﻮرم. و. ﻧﺮخ. ﺑﻬـﺮه. اﺳـﻤﯽ. را. ﮐـﺎﻫﺶ. ﻣـﯽ. دﻫـﺪ. ،. ﯾـﮏ. ﻣﻮﺿﻮع. ﮐﻼﺳﯿﮏ. و. ﺟﺬاب. ﺑﺮاي
…. ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺰﯾﻨﻪ رﻓﺎﻫﯽ ﺗﻮرم ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﻣﺪل. ﻫﺎي ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ. 91. اﯾﺮان. در دوره. 1340. . 1390 …
آزﻣﻮن ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺮآورد ﻣﺪل ﺗﻌﺎدل ﻋﻤﻮﻣﯽ ﭘﻮﯾﺎي ﺗﺼـﺎدﻓﯽ اﺧﺘﺼـﺎص دارد. در ﻧﻬﺎﯾـﺖ.
[DOC] اثر تورم بر ارتکاب جرم در استان لرستان با استفاده از روش
journals.police.ir/…/4df04cb41c0d8592ca3bd4bd2e46b3dc67117385.docx‎Cached
Similarبدین منظور با استفاده از روش ARDL متغیر ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم بر متغیر تورم برازش شده
است. …. ﭘﺎﯾﻪ ﻣﺪل ﮐﻼﺳﯿﮏ ﮔﺮی ﺑﮑﺮ ﭘﺎﯾﻪﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ، راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ تورم ﺑﺎ ارﺗﮑﺎب ﺟﺮم ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ … ﻧﺮخ ﻃﻼق، ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری، هم‌چنین راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس آن ﺑﺎ درآﻣﺪ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎی اﯾﺮاﻧﯽ اشاره
کرد.
مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی – s04
the-classic-model-of-inflation.s04.ir/articles/11415
23 آوريل 2016 … مقاله رشته اقتصاد با عنوان مدل كلاسیك تورم در ایران ، روش همگرایی … هدف اصلی این
مقاله، آزمون نظریه پولگرایان مكتب (II) است كه از روش حداكثر …
[PDF] بررسي تأثير حجم ذخاير ارزي بانک مرکزي بر نرخ تورم
www.cbi.ir/page/12875.aspx‎Cached
Similarﻣﺪل اراﺋﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻳ. ﻦ و وﻧﮓ. 2006(. ) …. ﻮﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘـﻪ … ﺁﺯﻣـﻮﻥ ﻋﻠﻴـﺖ ﺍﻳـﻦ ﻣﺴـﺄﻟﻪ ﺭﺍ ﮐـﻪ
ﺫﺧـﺎﻳﺮ ﺍﺳـﻤﻲ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗـﻮﺭﻡ ﻭﺍﮐـﻨﺶ ﻧﺸـﺎﻥ ﻣـﻲ. ﺩﻫـﺪ، ﺩﺭ … ﺗﻮﺭﻡ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺍﻧﺎﻥ ﮐﻼﺳﻴﮑﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺮﻭﻳﻨﮓ
ﻓﻴﺸﺮ.
[PDF] ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺟﺪول ﻫﺎ
rc.majlis.ir/fa/book_pub/download/839162‎Similarاﻳـﺮان . 2. ﺑﺎﻧـﻚ و ﺑﺎﻧﻜـﺪاري. –. اﻳـﺮان .3. ﺗـﻮرم. –. اﻳـﺮان . . 4. ﺑﻴﻜﺎري. –. اﻳﺮان . 5. ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ. ﮔـﺬاري. –.
اﻳـﺮان . اﻟـﻒ ….. ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ در اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼﺳﻴﻚ ………………………….. . ….. ﺑﺮآورد ﻣﺪل و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺿﺮاﻳﺐ
…. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از اﺟـﺮاي آزﻣـﻮن دﻳﻜـﻲ ﻓـﻮﻟﺮ اﻓـﺰوده ﺑـﺮ روي ﺳـﻄﻮح ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎ. (. ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻌﻴﺎر …
[PDF] ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﺘﻘﺎرن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﺮرﺳﯽ
www.qjerp.ir/files/site1/user…/abolfazl-A-10-23-3-a22548b.pdf‎Cached
Similarﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ، آﺛﺎر ﻧﺎﻣﺘﻘﺎرن، ﻣﺪل اﺗﻮرﮔﺮﺳﯿﻮ. اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻼﯾﻢ … داﻧﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﺟﺪﯾﺪ اﻋﺘﻘﺎد
دارﻧﺪ. ﮐﻪ. ﺳﯿﺎﺳﺖ … در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻧﻈﯿﺮ اﺻﻐﺮﭘﻮر. )1384( ….. ﻢ ﭘﻮل ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮرم در
اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎر. داده ….. ﭘﺲ از آزﻣﻮن ﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ و ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﻣﺪل ﺧﻄﯽ ﺑﺮآورد ﻣﯽ. ﮔﺮدد.
مفهوم رکود تورمی و چرایی آن در اقتصاد ایران – ویکونومی
www.weconomy.ir/3625-مفهوم-رکود-تورمی-و-چرایی-آن-در-اقتصاد-ای/‎Cachedرکود تورمی به وجود همزمان تورم و رکود اقتصادی گفته می‌شود. … فلپس و فریدمن به
عنوان اقتصاددانان کلاسیک در سالهای ۱۹۶۷ و ۱۹۶۸ تحقیقاتی در خصوص نتایج ایراد …
راه خروج از “رکود، بدون تورم” از کدام طرف است؟ – فرارو
fararu.com/fa/news/…/راه-خروج-از-رکود-بدون-تورم-از-کدام-طرف-است‎Cached
Similar9 ژوئن 2014 … طبق راهکارهای کلاسیک علم اقتصاد تورم و رکود رابطه ای معکوس با … در 70 سال
گذشته در اقتصاد ایران رکود تورمی نداشتیم و در دنیا هم غیر از کشور …
[DOC] نقش سیاست های پولی و اعتباری در مدیریت چرخه های تجاری کشور
jrer.ir/browse.php?a_id=90&slc_lang=fa&sid=1&ftxt=1‎Cached2-2-1- تئوری چرخه های تجاری حقیقی (RBC) و مدل های پولی کلاسیکی ….. جدول (2):
نتايج آزمون ريشه واحد براي متغيرهاي مدل بر اساس آماره فيليپس پرون ….. مؤثر بر
تورم در ایران- رهیافت خود رگرسیون برداری (VAR)”، فصلنامه پژوهش های اقتصادی
ایران، …
[DOC] مشخصات كلي مقالات چاپ شده اعضاي هيات علمي دانشگاه … – دانشگاه تبریز
research.tabrizu.ac.ir/Files/m_p_olume%20ensani.doc‎Cached
Similarنشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز، 3-2، سال 45، شماره مسلسل 184-
183. تابستان و پائيز 1381. 20. آزمون مدل كلاسيك تورم در ايران: روش همگرايي.
روزهای خوب
roozhaye-zendegie-man.blogsky.com/‎Cached
Similar7 آگوست 2017 … مدل کلاسیک تورم در ایران ، روش همگرایی. دوشنبه 16 مرداد … نتایج آزمون یوهنسن نشان
می‌دهد که رشد پول و تورم همگرا می‌باشد. همچنین، برای تلفیق …
[PDF] پیش بینی نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از شبکه هاي عصبی …
economics.scu.ac.ir/_…/kod%2041–7_20110606_133830.pdf‎Cached6 ژوئن 2011 … ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخ ﺗﻮرم ﺷﺪه اﺳﺖ؛ و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪل …. در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت اﻗﺘﺼﺎدي ﻃـﯽ ﭼﻨـﺪ دﻫـ.
يﻪ …. ﻫﺎي آﻣﺎري ﮐﻼﺳﯿﮏ ﭘﯿﺶ …. ﺑﯿﻨﯽ ﻧﺮخ ارز را ﻣﻮرد آزﻣﻮن و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗـﺮار داده.
[DOC] 3ـ2. برآورد سرعت گردش پول تعادلي و شكاف آن در ايران
islamicec.ir/uploads/NO.2_64440.doc‎Similarپيش بيني شكاف تورم بر اساس مدل P در ايران/ 9 دكتر فيروزه عزيزي …. در اين مقاله
ابتدا مدل استاندارد P (مدل شكاف قيمت داخلي) مورد آزمون قرار گيرد. …. مدل P بر پايه
نظريه مقداري پول كه از نظريه هاي پايه اي اقتصاد كلاسيك است، استوار مي باشد.
[PDF] اصل مقاله (495 K)
ijwpr.areeo.ac.ir/article_3111_b0387500c7cdf895972acd4fcfe5f798.pdf‎Cachedﺧﻮدﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺳﺮﻳﺎﻟﻲ ﺑﻴﻦ اﺟﺰاء اﺧﻼل ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻓﺮوض ﻣﻬﻢ ﻣﺪل ﻛﻼﺳﻴﻚ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از اﻳﺴﺘﺎ
ﻧﻤـﻮدن … آﻻت اﻟﻮاري در اﻳﺮان. را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ . ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﻮن. ﻋﻠﻴ ﺖ. ﮔﺮﻧﺠﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺟﻬﺖ و راﺑﻄﻪ. ﻋﻠﻴ
ﺖ ….. داده. ﻫﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده از ﺳـﺎﻳﺖ. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان. ﺟﻤﻊ. آوري و ﺑ. ﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺗـﻮرم.
مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران، روش همگرایی
bankmaghale.ir/مقاله-مدل-كلاسيك-تورم-در-ايران،-روش-همگ/‎Cachedبلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله مدل کلاسیک تورم در ایران، روش
همگرایی نمایش داده می شود، علاوه بر آن … آزمون همگرایی یوهنسن و یوهنسن جسیلیوس
۳۱
۷ عامل تورم در ایران – ویستا
vista.ir/article/340933/۷-عامل-تورم-در-ایران‎Cached
Similar21 سپتامبر 2008 … تورم مزمن پدیده‌ای نسبتا بلندمدت در اقتصاد ایران بوده و بالا گرفتن نرخ تورم در …
در این کار بررسی رفتار تورم در کشور با اقتباس از یک مدل پولی با …. رابطه آن با
فقر در ایران · تورم · آزمون مدل کلاسیک تورم در ایران: روش همگرایی …
رابطۀ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران – مازند اصناف
mazandasnaf.ir/News/…/رابطۀ-تورم-و-بیکاری-در-اقتصاد-ایران.html‎Cached19 نوامبر 2013 … رابطۀ تورم و بیکاری در اقتصاد ایران. … ۱۹۵۷- ۱۸۶۱ به بررسی و آزمون رابطه میان نرخ
بیکاری و نرخ تغییرات دستمزد رسمی در انگلستان بپردازد. ….. اوایل دهه ۱۹۸۰ و به
خاطر عدم موفقیت مدل های بازار شفاف کلاسیک های جدید، جهت توضیح …
معمار مالی کلاسیک – هفته نامه تجارت فردا
www.tejaratefarda.com/بخش-اندیشه…6/13847-معمار-مالی-کلاسیک‎Cached
Similar12 آوريل 2014 … هسته اصلی تفکر فاما که پایه دانش مالی کلاسیک امروزی است، فرضیه بازار کاراست
. … قیمت‌گذاری، مدل‌های چندعاملی که حاوی فاکتورهای اقتصادی مثل نرخ تورم … اخیر
مبنی بر قیمت‌گذاری پسماند مدل سه‌عاملی در بورس تهران نیز آزمون و …
دانلودپايان نامه آزمون مدل كلاسيك تورم در ايران: روش همگرايي – مارکت …
market.konkur.in/product/دانلودپايان-نامه-آزمون-مدل-كلاسيك-تور/‎Cachedبه صورت word. عنوان – پایان نامه مدل كلاسيك تورم در ايران – روش همگرايي چکیده. از
مشكلات اقتصادي بسيار مهم در ايران، طي چند دهه اخير، مي‌توان به پديده تورم همراه با …
جرج آکرلوف: اقتصاد کلان رفتاری و رفتار کلان اقتصادی – دارایان
www.daraian.com/fa/great/201-great/12525‎Cached28 آگوست 2016 … تا اواخر دهۀ ۱۹۶۰ نظریۀ اقتصاد خرد به مدل‌های رقابتی تعادل عمومی مبتنی بر …
اقتصاددانان ایرانی · رتبه بندی اقتصاددانان ایرانی · اقتصاددانان بزرگ جهان …. خطای
شتاب تورم منفی هنگام بالا بودن بیکاری: مدل کلاسیک جدید ….. در اوایل دهۀ ۱۹۸۰
رابرت شیلر آزمون مستقیم فرضیۀ ناپایداری مازاد کینز را برعهده گرفت.
zaum/fa_50K.txt at master · zacharydenton/zaum · GitHub
https://github.com/zacharydenton/zaum/blob/master/public/…/fa_50K.txt‎Similarایران 199898. اما 196965 …… خداوند 9356. آزمون 9353. تبليغات 9349. سيستم
9348. دارم 9344. بیانیه 9341. اروپایی 9337 … تورم 9166. صدر 9159. فکری 9155.
منبع 9154. يارانه 9151. مخالفان 9149. نرم 9148. ماموران 9139 ….. مدل 5104. توپ
5104. سرقت 5102. درآمدهای 5101. هایش 5096. تولیدات 5094 ….. ورودي 3199.
کلاسیک 3198.
مقاله بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر قیمت مسکن با …
https://www.civilica.com/Paper-ECONOMETRICS01-ECONOMETRICS01_049=بررسی-تأثیر-متغیرهای-کلان-اقتصادی-بر-قیمت-مسکن-با-ا…‎Cachedقیمت مسکن، داده های تابلویی، نرخ تورم، تولید ناخالص ملی … -کازرونی، علیرضا،
اصغری، برات، ۱۳۸۱، “آزمون مدل کلاسیک تورم در . … بررسی تکانههای تحریم (محدودیت
ارزی)بر متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران و چشم انداز آن · تمرکز جغرافیایی در صنعت …
[DOC] تاثیر کسری بودجه بر نرخ ارز حقیقی در اقتصاد ایران
danesh.dmk.ir/browse.php?a_id=433&slc_lang=fa&sid…‎Cached
Similarنرخ ارز حقیقی بر اساس ارزش ارز اسمی که تحت تأثیر مقادیر مختلف تورم کشورها می
….. در اقتصاد سنجی باید قبل از تخمین مدل، مانایی یا نامانایی داده ها آزمون شوند. … پس
از اطمینان از همگرایی در بین متغیرهای مدل به بررسی فروض کلاسیک مدل پرداخته …
دانشگاه یزد سیاست گذاری اقتصادی 2008-0131 8 15 2016 06 21 …
ep.yazd.ac.ir/?_action=xml&issue=175‎CachedIn economics, a discrete or quantal choice model is used to describe, explain and
… These choices may occur in contrast to classical consumer theory that is … در
سازمان بورس و اوراق بهادار ایران را در چارچوب داده‌های تابلویی نامتوازن آزمون می‌کند. ….
نتایج تحقیق نشان می‌دهد که متغیر بیکاری، ضریب جینی و تورم رابطه‌ی معکوس و …
راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها | دکتر رحیم چینی پرداز
rchinipardaz.ir/راهنمایی-و-مشاوره-پایان-نامه-ها/‎Cachedخديجه مهري (۱۳۹۱), بررسي توافق معيارهاي بيزي و كلاسيك آزمون هاي يكطرفه توزيع
نمايي با حضور پارامتر … ۸- هادی گنجی زهرایی (۱۳۸۰)، مدل بندی نرخ تورم در ایران.
[PDF] ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻘﺮ در اﻳﺮان – فصلنامه رفاه اجتماعی
refahj.uswr.ac.ir/article-1-1004-fa.pdf‎Cached
Similarداﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ****. داﻧﺸﺠﻮي ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ. ﺷﻨﺎﺳﻲ، داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. ﻓﺮاﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻘﺮ در اﻳﺮان
…. ﻣﻜﺘﺐ ﻛﻼﺳﻴﻚ. ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻋﻠﻞ ﺑﺮوز و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﻘﺮ در. ﺟﻮاﻣﻊ. از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﺎدل و. دورة اﻧﺘﻘﺎل
…. ﻫـﺎ و ﻧﺘـﺎﻳﺞ آزﻣـﻮن ….. ﻣﻴﺰان ﺗﻮرم. ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻜﺎف ﻓﻘﺮ. ﺷﻬﺮي. 31/0. 73/2. -. 1363. ﺗﺎ. 1385. ﺷﻬﺮ.
OLS. 9. 22 ….. ﻋﻤﺪﺗﺎً دوﻟﺘﻲ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮده، ﻣﺪل رﮔﺮﺳﻴﻮﻧﻲ را آزﻣﻮده و ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه راﻫﻜﺎر.
[PDF] ﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﻧﺮخ ارز در اﯾﺮان ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ي راﺑﻄﻪ
profdoc.um.ac.ir/articles/a/1036713.pdf‎Cached
Similarﮔﯿﺮي از ﻣـﺪل. ﻫـﺎي ﭘـﻮﻟﯽ ﻧـﺮخ ارز. ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ. ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬاري ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﻧﺮخ ارز در اروﭘﺎ. ﺑﺮرﺳﯽ ….
ﮐﻼﺳــﯿﮏ. ﻫــﺎي ﺟﺪﯾــﺪ و ﻃﺮﻓــﺪاران ﻣﮑﺘــﺐ ﭘــﻮﻟﯽ. ﺑﻬﺘــﺮﯾﻦ راه ﻣﻘﺎﺑﻠــﻪ ﺑــﺎ ﻧﻮﺳــﺎﻧﺎﺗﯽ ﭼــﻮن ﺗــﻮرم و
ﮐــﺴﺎدي ….. در. ﺑـﯿﻦ. ﻣﺘﻐﯿﺮﻫـﺎي. ﻣﻮﺟﻮد. اﻧﺠ. ﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ . آزﻣﻮن. ﻫﺎي وﺟﻮد راﺑﻄﻪ. ي ﺑﻠﻨﺪ ﻣـﺪت ﺷـﺎﻣﻞ.
روش ﺑﻨﺮﺟـ.
[PDF] توسعه اقتصادي و برنامه ريزي – دانشگاه اصفهان
ui.ac.ir/Dorsapax/userfiles/file/MAEconomicsTose.pdf‎Cached
Similarﭼﺎرﭼﻮب داﻧﺶ ﮐﻼﺳﯿﮏ، ﺑﺎ. « آدام اﺳﻤﯿﺖ. » … ﮔﺬاري، ﺗﻮرم، ﺑﯿﮑﺎري و … ﺑﺎ ﻋﻨﻮان اﻗﺘﺼﺎد ﮐﻼن …. اﻟﮕﻮﻫﺎي
ﺗﻮﺳﻌﻪ. : ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﻗﺘﺼﺎدﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ و در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻓﻘﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﮕﯽ … اﺳﺘﺮاﺗﮋي. ﻫﺎي
ﺗﻮﺳﻌﻪ. -. ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ در اﯾﺮان. روش ارزﯾﺎﺑﯽ. : ﭘﺮوژه. آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﯾﯽ. ﻣﯿﺎن ﺗﺮم. ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺴﺘﻤﺮ. +. +.
بررسی عدم تقارن اثر درآمدهای نفتی بر سطح تولید و قیمت در ایران
jes.iaushiraz.ac.ir/article_517676_111387.html‎Cachedرخدادهای شوکهای عظیم نفتی و ظهور پدیدههای مهم اقتصادی نظیر رکود جهانی، تورم داخلی
و …. در این زمینه اساسی‌ترین تئوری ارائه شده، اثر طرف عرضه کلاسیک می‌باشد. ….
نتایج آزمون فرضیه دوم؛ یعنی تاثیرگذاری تولید ناخالص ملی واقعی بر قیمت نفت
حاکی … در‌ این تحقیق برای بررسی اثر عدم تقارن درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران از
مدل …
اقتصاد – فایل بوکر
filebooker.com/cat-17-economies.aspx‎Cachedدانلود آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران آزمون مدل كلاسیك تورم در ایران … از مشكلات
اقتصادی بسیار مهم در ایران، طی چند دهه اخیر، می‌توان به پدیده تورم همراه با بیكاری و
یا به …
[PDF] در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﮐﺴﺮی ﺗﺠﺎری ﺑﺮ دوﻟﺖ ﮐﺴﺮی ﺑﻮدﺟﻪ اﺛﺮ )1386-1345 – مجله اقتصادی
www.ejip.ir/files/site1/user…/godadmin-A-10-2-150-ba59ebe.pdf‎Cached
Similarو ﮐـﺴﺮی ﺗﺠـﺎری. ﻣـﻮرد آزﻣـﻮن ﻗـﺮار. ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد. و. در ﻧﻬﺎﯾﺖ. راﺑﻄﻪ. ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت. و ﺑﻠﻨﺪ. ﻣﺪت. ﻣﺪل … ﺗﻮرم.
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد . اﺗﺨﺎذ. اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ. ،. ﻣﻮرد. ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﯿﻨﺰ و. ﻃﺮﻓﺪاراﻧﺶ. اﺳﺖ. ،. زﯾﺮا آﻧﻬﺎ. ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ آﺛﺎر … ﮐﻼﺳﯿﮏ
ﻫ. ﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﯿﻨﺰی. ﻫﺎ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و. در اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی دﺧﺎﻟﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ

[PDF] ﮔﺮاﯾﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد ﭘﻮل ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ رﺷﺪ اﻗﺘ – فصلنامه علمی – پژوهشی …
egdr.journals.pnu.ac.ir/pdf_8_b00de1f0e457439b556521b41fa839bc.html‎Cached
Similar9 ژوئن 2010 … ﻫﺎ در ﺧﺼﻮص اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻗﺮار ﻣﯽ. ﮔﯿﺮد … اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑﯽ و ﻣﺪل ….
ﮐﻼﺳﯿﮏ. ﭘﻮل ﺧﻨﺜﯽ اﺳﺖ و ﺻﺮﻓﺎً ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ اﺳﻤﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺗﺨﻠﯿﻪ. ﻣﯽ. ﮐﻨﺪ …. ﻧﺮخ ﺗﻮرم. ،. ﻧﺮخ
ارز و ﮐﺴﺮي ﺑﻮدﺟﻪ دوﻟﺖ ﻫﻢ. ﮔﺮا ﻫﺴﺘﻨﺪ. (. ﺻﺎدق زاده ﯾﺰدي، ﺟﻌﻔﺮي ﺻﻤﯿﻤﯽ و ﻋﻠﻤﯽ،.
[PPT] خنثایی پول
farhady.ir/wp-content/uploads/2010/11/Presentation1.pptx‎Cached
Similarدر اقتصاد ايران پول پيش بيني شده كاملا در سطح قيمت‌هاي جاري منعكس مي‌شود. …
کلاسیک. • پول در درازمدت خنثي بوده و گردش آن در اقتصاد تأثيري بر روي متغيرهاي
… متغيرهاي پولي هيچگونه تاثيري بر توليد نداشته و تنها تاثير آنها بر تورم بوده
است. … براي بررسي وجود يا عدم وجود رابطه بلند مدت بين متغير هاي برازش شده از
آزمون …
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران با همکاری انجمن پلیمر ایران مجله …
jips.ippi.ac.ir/?_action=xml&issue=335‎CachedThe results of X-Ray diffraction (XRD) test showed that at low levels of TiO2 and
CNW … مهندسی پلیمر، صندوق پستی ۱۱۴-۱۴۱۱۵ محمدحسین نویدفامیلی تهران،
دانشگاه تربیت مدرس، …. در پایان با استفاده از نظریه کلاسیک لایه‌ای، تنش‌های
پسماند برای … کامپوزیت با ماتریس پلیمری نانولوله کربنی چنددیواره مدل‌های
میکرومکانیک …
محسن رنانی:در کشورهای اخلاق گرا نقدینگی، تورم پایین تری ایجاد می …
www.khabaronline.ir/detail/229043/Economy/macroeconomics‎Cached
Similar19 جولای 2012 … محسن رنانی:در کشورهای اخلاق گرا نقدینگی، تورم پایین تری ایجاد می … در ایران
رابطه اخلاق و اقتصاد را تئوریزه کرده و با مدل ریاضی ارایه کرده …. من همچنان اسمیتی
هستم، من همچنان نئو کلاسیک هستم، ولی نئو ….. رویکردی است که تئوری های فیزیک
را در فضای اقتصادی مورد آزمون قرار می دهد و یک چارچوب تحلیلی جدا دارد.
بررسی تاثیر متقابل تورم و مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران
vatiran.blogfa.com/post/7‎Cached
Similarواژه‌های کلیدی: تورم، مالیات بر ارزش افزوده، اقتصاد ایران …. و بیان دیگری از اثر
سیاست پولی و تغییرات حجم پول در حالت عرضه کل عمودی کلاسیک است. …. 5- مدل
مفهومی پژوهش … پرسشنامه نخستین در مرحله آزمون بر روی 10 نفر از اساتید،
صاحب‌نظران و …
[PDF] ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي واردات اﻟﻮار در اﻳﺮان ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ
www.ijwp.ir/article_11515_cd02ba79911398d51cf957987d6a2fd1.pdf‎Cachedاﻟﻮاري ، واردات ، روش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، آزﻣﻮن دﻳﻜﻲ ﻓﻮﻟﺮ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﻳﺎﻓﺘﻪ، آزﻣﻮن ﻓﻴﻠﻴﭙﺲ. ﭘﺮون. -* …..
ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش،. ﻓﺮض. ﻫﺎي. ﻣﺪل ﻛﻼﺳﻴﻚ. رﮔﺮﺳﻴﻮن ﺧﻄﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ، ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ. ﺑﺮآورد. ﮔﺮ
…. ﻫﺎي ﻛﻼن اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺎﻳﺖ. ﺑﺎﻧﻚ ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان. ﮔﺮد. آوري و ﺑ. ﻪ. ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻮرم. زداﻳﻲ ﺑﺎ.
بازی خطرناک سیاستمداران با 2 «بمب» اقتصاد
www.eghtesadnews.com/بخش…/168571-بازی-خطرناک-بمب-اقتصاد‎Cached15 مه 2017 … رکود و تورم ، دو متغییری که می توانند مانند بمب اقتصاد را ویران کنند. … نتایج یک
پژوهش نیز که آزمون توهم پولی را براساس نظریه انتظارات عقلایی در اقتصاد ایران
بررسی … الگوی کلاسیک جدید یا کینزی در بعد تاثیر و نقش پول در اقتصاد ایران
مورد … فروش نقدی پژو 508 مدل 2017 نخستین ‌بار در ایران + قیمت …
علل و عوامل داخلی و خارجی تورم در اقتصاد ایران – آکا
www.akairan.com/maghalat-persia/modiriat…/25938.html‎Cached
Similarتورم در نتیجه علل و عوامل بسیار متنوع و متعدد دولتی و غیردولتی و ساختاری و غیر
ساختاری بروز می‌کند. سیاست‌های مالی و پولی، تجاری و بازرگانی خارجی، ارزی و حتی

[DOC] مجموعه اي از خلاصه گزارشهاي طرح هاي تحقيقاتي معاونت امور اقتصادي
www.mefa.ir/Portal/file/?8577/tarh.doc
اصلاح نظام مالياتي در اقتصاد ايران (با تأكيد بر يك مدل شبيه سازي شده براي ماليات
…. پيش بيني نرخ تورم براي سال 1381 با توجه به سياست يكسان سازي نرخ ارز …..
با توجه به اينكه ضريب تشخيص اين برآورد، بسيار خوب (96 درصد) ، با آزمون F ……
4- بررسي ديدگاه مكتب كلاسيك بخش ديگر اين فصل است و نظرات نئوكلاسيكها در …
[PDF] ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر اﺑﺰارﻫﺎي ﺗﺄﺛﯿﺮ
conference.khuisf.ac.ir/DorsaPax/userfiles/file/…/5239___.pdf‎Cachedﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﻬﺎي ﭘﻮﻟﯽ و ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان، ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎ و ﺧﻼءﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد … ﻧﺮخ ﺗﻮرم. (. اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ. ) ﺑﺮ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ داري دارد . –
5. ﺑﯿﻦ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه و ﺗﻘﺎﺿﺎي ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر، … اﻗﺘﺼﺎد داﻧﺎن ﮐﻼﺳﯿﮏ ﻧﻈﯿﺮ آدام اﺳﻤﯿﺖ و رﯾﮑﺎردو ﻣﻌﺘﻘﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ
ﻧﯿﺮوي ﮐﺎر ﻣﻨﺒﻊ ﺛﺮوت ﻣﻠﻞ و ﻧﯿﺮوي واﻗﻌﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ و …. در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺨﻤﯿﻦ، ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﺪل ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را آزﻣﻮن
ﮐﺮده.
[PDF] خوشبختی و بهره وری نیروی کار در ایران:
jdep.iaukhsh.ac.ir/article_520783_03b8844a5442880a4c14166ae90c6bde.pdf‎Cachedﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ داﺧﻠﯽ و ﺗﻮرم از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺎﺧﺺ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان. 51. ﺷﻮك … در
اﯾـﺮان ﺑـﺎ. اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺷﺮﻃﯽ ﺧﻮدرﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ و وارﯾﺎﻧﺲ ﻧﺎﻫﻤـﺴﺎﻧﯽ ﺷـﺮﻃﯽ ﺧﻮدرﮔﺮﺳـﯿﻮﻧﯽ
ﺗﻌﻤـﯿﻢ …. ﮐﻼﺳﯿﮏ. ﻫﺎى ﺟﺪﯾﺪ. ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ. ﺗﻼش ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﮔﺬاران ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻄﺢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻰ اﺛـﺮ. ﺧﻮاﻫـﺪ
ﻣﺎﻧـﺪ. ﺑﻠﮑـﻪ ….. ﻣﻌﻤﻮﻻً آزﻣﻮن ﻋﻠﯿﺖ ﮔﺮﻧﺠﺮ ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﺳﯿﺴﺘﻢ را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ.
[PPT] رگرسيون OLS
www.shahroodut.ac.ir/fa/download.php?id=1111119538‎Cached
SimilarShahrood University of Technology, Iran. 2. 3 ….. با توجه به فروض مدل کلاسيک،
رگرسيون خطي،تخمين زننده هاي حداقل مربعات در بين تخمين زننده هاي خطي، بدون
تورش و داراي حداقل واريانس(BLUE) مي باشند. …. فصل پنجم : رگرسيون دو متغيره:
تخمين فاصله اي و آزمون فرضيه ….. X3t : نرخ تورم مورد انتظار يا پيش بيني شده ( %
) در زمان t.
ارتباط بلندمدت بین قیمت کالا خدمات و قیمت سهام – نمایشگر دسته ای …
iraninsurance.ir/p384/-/asset_publisher/…/pop_up?_…‎Cachedنشریه پیام بیمه شرکت سهامی بیمه ایران. … برای انتخاب بین مدل حداقل مربعات
تلفیقی و مدل اثرات ثابت از آزمون F مقید استفاده می شود. …. در چارچوب تئوری
کلاسیک ها نظریه اولیه در مورد ارتباط نرخ بهره اسمی و تورم مورد انتظار توسط فیشر
بیان شده …

پیشینه تحقیق   مبانی نظری  دانلود چارچوب نظری   پیشینه تحقیق در پایان نامه   سایت آگهی رایگان

فرستادن دیدگاه

نوشته‌های تازه

× بستن تبلیغات